در دفاع ازحقوق بازنشستگان مناطق جنگی، حتی اگرلازم باشد، درمجلس بست بنشینند

سه نماینده ایلام در دفاع ازحقوق بازنشستگان مناطق جنگی، حتی اگرلازم باشد، درمجلس بست بنشینند     دردمندانه در قانون پرداخت فوق العاده و مزایای مناطق جنگی و عملیاتی هشت سال دفاع مقدس نامی از بازنشستگان دیده نمی شود ودراین راستا ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه، چالشی برای بازنشستگان مناطق جنگی به وجود آورده است.در این قانون عنوان “کارمندان دولت” استفاده شده و “بازنشستگان” از قلم افتاده است. هرعقل سلیمی نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان مناطق جنگی را هم غیرعادلانه و هم مُضحک تلقی خواهدکرد ازاین جهت نسلی که جنگ را…

Read More