امروز بزرگترین مشکل بازنشستگان اعضای هیات مدیره کانون های منفعل و بیدرد !!!

امروز بزرگترین مشکل بازنشستگان اعضای هیات مدیره کانون های منفعل و بیدرد !!!       آقایان مدعی هستند که کانون ها هیچ فایده ای برایشان ندارد اگر بدین گونه است چرا حاضر نیستید به قانون تمکین نموده و سقف زمانی اساسنامه کانون ها را رعایت کنید بر اساس قانون هریک از اعضای هیات مدیره کانون های بازنشستگان میتواند در ۲ دوره ۳ ساله در کانون ها به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته باشد و سپس باید جای خود را به سایر همکاران واگذار نمایند. اینکه عده ای سالیان…

Read More