رفتن از جنس ماندگار ماندن ایو الله ..!

رفتن از جنس ماندگار ماندن ایو الله ..!       در هفته ای که پشت سرگذاشتیم ، وزیر محترم بهداشت و درمان جناب دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی با مَنشی مقتدرانه و عزتمندانه از حوزه وزارت کنار رفت و در حقیقت بخاطرِ دفاع مردانه از پرسنلِ زیرمجموعه و بازنشستگان با این کار جای خود را در دل همه افراد بهداشت ماناتر نمود و زینتِ یادها و خاطر بازنشستگان حوزه تحت نظارت خود گردید ! پشت سرش حرف و حدیث درباب ثروتمند بودن و یا ادبیات سخیف داشتنِ با مردم…

Read More