بگذارید دانش آموزان تا می توانند بخندند…

اخبار آموزش و پرورش: خیلی خوب در خاطرم مانده است ، انگار همین دیروز بود با تمام سختی هایش، باز هم زود گذشت. سیزده ساله بودم که با هر حرفی گل از گلم می شکفت و قاه قاه می خندیدم و صدای خنده هایم سکوت هر خانه ای را می شکست. دست خودم نبود، به قول پدرم خوش خنده به دنیا امده بودم. دنیا به چشمم منظر خنده بود وبس. آخر دلیلی هم برای نخندیدن مگر وجود داشت؟ معلم ها اما اذیت می شدند و مدام نصیحتم می کردند، اما…

Read More