ارسال نگارش سیستم پرسنلی ضریب سال ۹۸ به مناطق مختلف کشور

سیستم پرسنلی

ارسال نگارش سیستم پرسنلی ضریب سال ۹۸ به مناطق مختلف کشور       نگارش سیستم پرسنلی به مناطق ارسال شده است و مناطق پس از اقدامات اولیه و انجام عملیات پایان سال و همچنین بروز آوری دوره های ضمن خدمت می توانند نسبت به صدور احکام ضریب سال ۹۸ اقدام نمایند. دیگر تغییرات این نگارش بشرح ذیل می باشد : عدم تاثیر تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده های بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته. (از ابتدای سال ۹۸ کدهای پرداختی ۸۶-۸۷-۸۸-۴۸-۱۳ دخیل می باشند) مبنای…

Read More