اجرای طرح رشته کار و دانش ضمیمه در مدارس شاهد برای نخستین بار

  چند خبر درباره مدارس شاهد از زبان مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، آقای محمد رضا رزاقی:     طرح رشته کار و دانش ضمیمه با اولویت مهارت آموزس در رشته های بومی در مدارس شاهد ایجاد می شود.   اجرای طرح خودارزیابی بر اساس شاخص های معین مدیران مدارس شاهد ، با محوریت حمایت گرایانه در امور مدرسه.   کیفیت بخشی در مدارس شاهد زمانی تحقق می پزیرد که مدرسه به محیطی جذاب برای حضور دانش آموز فراهم شود.   حدود ۷۰درصد دانش آموزان…

Read More