افزایش حقوق پلکانی ؛ریزش طبقه متوسط

افزایش حقوق پلکانی ؛ریزش طبقه متوسط       با کاهش ارزش پول ملی و گرانی سرسام آور کالا ها و خدمات، مردم درتنگنای اقتصادی جدی هستند و تقریبا همه نیاز های مردم نسبت به سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. از دیدگاه نگارنده حقوق بگیران اقشاری از جامعه هستند که زندگی خود را با یک حقوق ثابت اداره می کنند اعم از؛ کارمندان ،کارگران و بازنشستگان کشوری ،لشکری ،تامین اجتماعی وسایر صندوق هاکه حقوق ثابتی دریافت می کنند . منظور من از حقوق بگیران…

Read More