مشارکت گروههای صنفی لشکری وکشوری بازنشستگان درتجمع ۲۱ آبان ماه ۹۸ در مقابل مجلس شورای اسلامی وسازمان برنامه بودجه ساعت ۱۰ صبح

مشارکت گروههای صنفی لشکری وکشوری بازنشستگان درتجمع ۲۱ آبان ماه ۹۸ در مقابل مجلس شورای اسلامی وسازمان برنامه بودجه ساعت ۱۰ صبح

۱-گروه حامیان کار گروه دفاع از حقوق بازنشستگان ن م (آجا) و کانال گروه دفاع از حقوق بازنشستگان ن م آجا
۲- کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری
۳- گروه پاس
۴-گروه گام
۵-کانال گام
۶- گروه ما و انتخابات
۷- گروه رأی ما استان کرمانشاه
۸-گروه رأی ما استان همدان
۹-گروه رأی ما استان آذربایجان شرقی و غربی
۱۰- گروه مجمع بزرگ درجه داران، کارمندان و بازنشسته های آجا
۱۱-کانال تعادل سازی حقوق
۱۲-کانال علمداران ۸۱
۱۳-ابر گروه پیشکسوتان لشکری و کشوری و ایثارگران
۱۴-کمپین بازنشستگان ۸۶،۸۷ و ۸۸ نیروهای مسلح
۱۵-بازنشستگان نیروهای مسلح
۱۶-ابر گروه پیشکسوتان لشکری و کشوری استان قزوین
۱۷-گروه همبستگی پیشکسوتان استان بوشهر
۱۸- (بازنشستگان) حامیان اجرای ق م خ ک
۱۹-گروه پیک ایران
۲۰- پیشکسوتان دانشکده های فنی و حرفه ای کشور و استان مرکزی
۲۱-شورای مدیران تلگرامی
۲۲–شورای عالی مدیران ابرگروه پیشکسوتان
۲۳-گروه هم اندیشی پیشکسوتان و بازنشستگان
۲۴-گروه صنفی بازنشستگان خوزستان
۲۵-گروه بازنشستگان قزوین کهن
۲۶-گروه پیشکسوتان لشکری و کشوری خراسان رضوی
۲۷-گروه پیشکسوتان قهرمان لشکری
۲۸-گروه یاران مهش (متحد، همدل، شفاف)
۲۹- گروه معلمان بازنشسته
۳۰-کمپین پیگیری حق”منطقه جنگی”بازنشستگان استان کرمانشاه
۳۱-ابرگروه آزادگان نیوز با مدیریت آقای احمدزاده
۳۲-گروه پیشکسوتان لشکری آذربایجان غربی
۳۳-گروه یاوران کانون
۳۴-گروه پیشکسوتان آجا آذربایجان
۳۵- گروه یاران
۳۶-گروه حقوقی پیشکسوتان آجا استان فارس شیراز
۳۷-پیشکسوتان آجا
۳۸-یادگاران دفاع مقدس آذربایجان غربی
۳۹-گروه فرماندهان دفاع مقدس
۴۰-گروه سرافرازان
۴۱-گروه همسانسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح (آجا) استان خراسان رضوی
۴۲-گروه مدیران و فعالین همسانسازی خراسان رضوی
۴۳-پیشکسوتان نهاجا
۴۴-گروه پیشگسوتان پلیس هوایی نهاجا
۴۵-گروه همسانسازی ندای حق
۴۶-گروه همدلی وهمبستگی فعالان کشور
۴۷-گروه پیشکسوتان خراسان
۴۸-بازنشستگان فرهیخته استان قزوین
۴۹-پیشکسوتان فرهیخته
۵۰-پیشکسوتان آذربایجان شرقی
۵۱-گروه استان لرستان
۵۲-ابر گروه کشوری و لشکری قزوین
۵۳-گروه بازنشستگان قزوین کهن
۵۴-گروه کشو ری فرهنگیان بازنشسته شاد
۵۵-گروه بازنشستگان و پیشکسوتان خراسان بزرگ
۵۶-گروه بازنشستگان فرهنگی تربت جام
۵۷-گروه بازنشستگان فرهیخته فارس
۵۸-گروه پیشکسوتان البرز
۵۹-گروه خوزستان گروه صنفی بازنشستگان خوزستان
۶۰-گروه صنفی بازنشستگان ،حامیان اجرای ق،م،خ،کشوری
۶۱-گروه پیشکسوتان استان هرمزگان
۶۲-گروه پیشکسوتان استان کرمان
۶۳-گروه جبهه فرهنگیان
۶۴-بازنشستگان آبادان
۶۵-فعالین صنفی آذربایجان شرقی
۶۶-گروه بازنشستگان گلستان
۶۷-گروه بازنشستگان زنجان
۶۸-گروه پیشکسوتان اصفهان نصف جهان
۶۹-ابر گروه آزادگان نیوز لشکری
۷۰-ابر گروه کشوری هوشیاری مطالبات فرهنگیان
۷۱-ابر گروه کشوری بازنشستگان ۹۷
۷۲-گروه پیراپزشکان وپرستاران
۷۳-گروه سازمان انتقال خون
۷۴-گروه مازندران
۷۵-گروه آمل و لاریجان
۷۶-گروه ستارگان کویر شهر آفتاب
۷۷_ گروه پیشکسوتان هوانیروز
۷۸-گروه همدلی وهمبستگی فعالان‌کشور
۷۹کمپین قانون مدیریت خدمات کشوری
۸۰-گروه پیشکسوتان خراسان رضوی ، کشوری و لشکری
۸۱گروه بازنشستگان فرهیخته استان قزوین
۸۲ابر گروه پیشکسوتان فرهیخته کشوری
۸۳-گروه پیشکسوتان آذربایجان شرقی
۸۴-ابر گروه کشوری و لشکری قزوین
۸۵-گروه بازنشستگان قزوین کهن
۸۶-گروه کشوری فرهنگیان بازنشسته شاد
۸۷گروه لرستان
۸۸-گروه پیشکسوتان البرز
۸۹-گروه صنفی باز نشستگان خوزستان
۹۰–گروه صنفی بازنشستگان ،حامیان اجرای ق،م،خ،کشوری
۹۱گروه پیشکسوتان استان هرمزگان
۹۲–گروه پیشکسوتان استان کرمان
۹۳جبهه متحد فرهنگیان
۹۴گروه بازنشستگان آبادان
۹۵گروه فعالین صنفی آذربایجان شرقی
۹۶پیشکسوتان اصفهان نصف جهان‌
۹۷بازنشستگان فرهیخته فارس
۹۸بازنشستگان زنجان
۹۹-بازنشستگان استان مرکزی
۱۰۰-گروه بازنشستگان گلستان
۱۰۱-ابر گروه آزادگان نیوز
۱۰۲ابر گروه کشوری هوشیاری مطالبات فرهنگیان
۱۰۳-ابر گروه کشوری بازنشستگان ۹۷
۱۰۴گروه پیراپزشکان و پرستاران
۱۰۵-گروه سازمان انتقال خون
۱۰۶-پیشکسوتان‌ ورارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
۱۰۷-گروه مازندران
۱۰۸گروه امل و لاریجان
۱۰۹-گروه ستارگان کویر شهرآفتاب
۱۱۰ بازنشستگان و پیشکسوتان فریدون شهر
۱۱۱-گروه باز اندیشان فرهیخته آذربایجان
۱۱۲ بازنشستگان طبرستان
۱۱۳-پیشکسوتان بوشهر
۱۱۴فعالان صنفی استان یزد
۱۱۵_کانال پیشکسوتان توپچی
۱۱۶_کانال پیشکسوتان هوانیروز
۱۱۷_کمپین حق منطقه جنگی
۱۲۸_گروه کشوری مهش
۱۱۹_گروهR_teachers
۱۲۰_ بازنشستگان فرهنگی کرمانشاه
۱۲۱گروه پیشکسوتان نیوز
۱۲۲-آذربایجان غربی
۱۲۳-بازنشستگان استان
۱۲۴بازنشستگان مخابرات

۱۲۵- گروه خبری بازنشستگان کشوری و لشکری

Related posts

Leave a Comment