خسته ایم ، آیا فریادرسی هست؟؟؟!

خسته ایم ، آیا فریادرسی هست؟؟؟!

 

 

خسته ایم از وعده های پوچ نمایندگان مجلس که فقط با حرف از بازنشستگان دفاع می کنند و در عمل هیچ کاری نمی‌کنند.

خسته ایم از سخنان تکراری مدیر عامل صندوق بازنشستگی در مورد تخفیف هتل ها، هتل هایی که ندیده ایم و نخواهیم دید.

خسته ایم از کمیسیون تلفیق که افزایش ۲۰ درصدی حقوق یک میلیونی را درک نمی کنند.

خسته ایم از نمایندگانی که هنگام دیدارشان این همه وعده دادند و کاری برای بازنشستگان نکردند.

خسته ایم از وزیران رفاه که توانایی درخواست بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان را ندارند.

خسته ایم از تبعیض گران بازنشستگی که سنگ دفاع از حقوق بازنشستگان را به سینه می زنند.

خسته ایم از چشمانی که پیرمردان و پیرزنان را در کف خیابان ها می بینند و اهمیتی نمی دهند.

خسته ایم از مدعیان قانونمداری که قانون گریز هستند و قانون را در مورد بازنشستگان اجرا نمی کنند.

خسته ایم از مسئولان بازنشستگی و اعضای هیأت مدیره صندوق که کسی حقوق و پاداش سالانه آنها را نمی داند.

 

 

منبع : کمپین حمایت از بازنشستگان

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment