تحلیلی بر وضعیت ساختار بودجه ۹۸ و اعتبار همسان سازی بازنشستگان دولت

تحلیلی بر وضعیت ساختار بودجه ۹۸ و اعتبار همسان سازی بازنشستگان دولت

 

 

اخیرامعاون سازمان برنامه وبودجه مواردی رادرخصوص اصلاح ساختاربودجه۹۸اعلام نموده است که تدقیق درگفتار ایشان قدری ادامه راه تبیین می نماید.
ایشان گفته اندبودجه سال۹۸ازطریق فروش نفت ومیعانات از ۱.۵میلیون بشکه درسال۹۷ به۳۰۰هزار بشکه کاهش یافته است .
درقانون بودجه۹۸حدود ۱۴۲.۵ هزارمیلیاردتومان برای فروش حدود ۱.۵میلیون بشکه در روزپیش بینی شده است که هم اکنون به حدود۳۰۰هزاربشکه کاهش یافته است که براساس قیمت فروش فعلی نهایت عایدی دولت کمتراز ۲۵هزارمیلیاردتومان خواهدبودکه کسری بودجه ای نزدیک به۱۱۷هزار میلیاردتومان ببارخواهد آورد.
سقف بودجه عمومی سال ۹۸حدود۴۰۷هزارمیلباردتومان پیش بینی شده بودکه درساختاراصلاحی به حدود ۳۸۶ هزارمیلیاردتومان اصلاح خواهدگردید که حدود ۱۸۵هزار میلیاردتومان آن صرف حقوق ومزایای کارکنان وبازنشستگان دولت خواهدشد.
راه تامین کسری بودجه ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی از دو طریق میسر خواهد بود :
کاهش هزینه های دولت
افزایش منابع درآمدی غیر از فروش نفت و میعانات از طریق فروش اوراق مالی و گسترش چتر مالیاتی
کاهش هزینه های دولت قاعدتا دربخش هزینه های عمرانی و رفاهی و انقباض ساختار هزینه های غیر ضرور دستگاههای دولتی متبلور خواهد شد.
کسری بودجه در پیش رو با توجه به گذشت ۴ ماه از سال ۹۸ شرایط وخیمی برای جایگزینی منابع مالی برای دولت ایجاد نموده است که در ۸ ماه آتی باید بطور میانگین ماهیانه حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی کسب نمایدتا هزینه های کاملا ضروری از جمله حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان قابل تامین و تخصیص باشد.
برخی اقتصاددانان مستقل برآورد می کنند با گسترش چتر و دامنه مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان قابل حصول خواهد بود. البته باید دید دولت قصد دارد این گزینه جدید کسب درآمد مالیاتی را از کدام بخش های اقتصادی تامین نماید چون بنگاههای اقتصادی هزینه افزایش رقم مالیات را مستقیما بر دوش مصرف کننده واسط و نهائی تحمیل می کنند و از افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها احتراز می کنند و قاعدتا قیمت محصولات خود را مانند دوران ۴ ماه فعلی بطور هفتگی افزایش می دهند و هزینه ها را از جیب مشتری نهائی تامین می کنند.
انتشاراوراق مالی جدید غیر از اوراق مصوب قانون بودجه باید رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد نماید که در صورت فروش اوراق قطعا باعث افزایش نقدینگی۲۰۰۰.۰۰۰ میلیارد تومانی فعلی و بالطبع جهش تورم رکودی عمومی ۴۰ درصدی فعلی خواهد شد و حداقل تورم جهشی لجام گسیخته جدید را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داد که تاثیرات آن با افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات در زندگی مردم از پاییز سالجاری پدیدار خواهد شد.
ادعای سخنگوی دولت که جهش تورم را کاهش و معکوس نموده ایم و همچنین ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه که تورم کنترل و شیب کاهشی یافته و سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود با معادلات کسری بودجه ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ و تنظیم بودجه دو سالانه و خروج درآمد نفت و میعانات از ساختار بودجه دو سالانه قدری با واقعیات سازگاری و همخوانی ندارد.
برای اجرای همسان سازی کامل بازنشستگان دولت در سال ۹۸ به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی تخصیص ۵ هزار میلیارد در این راستا می باشد که مشخص نیست این رقم هم کاملا تامین و تخصیص یافته باشد و نیاز به بررسی های آماری در صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری می باشد تا از تخصیص آن اطمینان حاصل شود. برخی از فعالان صنفی بازنشسته اظهار می دارند دولت بطور میانگین و با تلفیق بودجه افزایش سنواتی و همسان سازی، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در ماه به هر نفر از بازنشستگان کمتر از بودجه مصوب قانونی حقوق پرداخت می نماید و با توجه به جمعیت حدود ۱.۸ میلیون نفری واجدین شرایط همسان سازی لشکری و کشوری حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان را بنفع دولت صرفه جویی نموده است که ممکن است برای پرداخت حقوق های مازاد بر سقف قانونی موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان هزینه نمودن را ایجاد نماید.

قاعدتا تامین و تخصیص ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همسان سازی در سال ۹۸ با کسری بودجه عمومی ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی چندان با واقعیت سازگار نمی باشد و بازنشستگان دولت در ادامه سال ۹۸ نباید در خصوص بهره مندی از بودجه جدید انتظاری داشته باشند.
البته با منظور نمودن میانگین متوسط ۱۵ درصدی افزایش سنواتی در سال ۹۹ ، برای همسان سازی کامل به حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که باید ببینیم دولت در لایحه دو سالانه چه میزان بودجه برای همسان سازی منظور خواهد نمود.

 

 

وحید محمدزاده
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment