پیشنهاد وراهکارهای نوین یک کارشناس خبره وفعال فرهنگی ورسانه ای به مدیران گروههای تلگرامی و کانونهای بازنشستگان درسطح کشور

پیشنهاد وراهکارهای نوین یک کارشناس خبره وفعال فرهنگی ورسانه ای به مدیران گروههای تلگرامی و کانونهای بازنشستگان درسطح کشور

 

 

 

الف ) در بخش معرفی و حوزه فعالتهای صنفی :

 

اینجانب محمد قجرزاده باز نشسته فرهنگی دارای مدرک تحصیلی” لیسانس حقوق “از دانشگاه پیام نوروبا فعالیت بیش از ۳ سال در گروههای مختلف صنفی فرهنگیان .و شرکت درچند همایش سراسری کشوری وچند دیدار گروهی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی متقاضی شرکت در هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان آمل شدم ودر قصد قبول مسئولیت فوق صرفا خدمت صادقانه وآگاهانه را به نظر دارم وبا جدیت تمام در چهارچوب قوانین صنفی وابتکارات شخصی واستفاده بهینه از خرد جمعی با راهکارهای معین ومشخص به سعی وتلاش برای رفع نارسایی ها و تبعیض های موجود در حقوق حقه فرهنگیان همت خواهم نمود .بااعلام آمادگی در تلاشی مستمروبدون وقفه وبا آگاه بودن به تنگنا های موجود که در مواردی میتواند بسیار سخت وطاقت فرسا باشد .جز رفع نارسایی ها وکمک به رفاه وآسایش و ایجاد آرامش همکاران فرهنگی وخانواده محترمشان نظری دیگر ی نخواهم داشت که خود مایه افتخار بس عظیمی وثواب بس سعادتمند خواهد بود.تنها امیدم به اینکه در خدمت گذاری موفق وسربلند شوم .

 

 

ب ) دربخش وظیفه اصلی وتشکیلات صنفی می خوانید :

 

وظیفه اصلی تشکیلات صنفی حفظ دست اوردهای قانونی بدست آمده وارتقای آن به فراخور رشد جامعه وزمان میباشد.در همان حال جلوگیری از انحراف در قوانین وجلوگیری از تعدی به اهداف صنفی در عمل میباشد.
تشکیلات صنفی در چهار چوب قوانین کلی هر نظام وحکومتی معنی می شود وقبول تشکیلات صنفی به معنی قبول همان قوانین کلی در چهار چوب نظام می باشد .بدین مفهوم باید گفت هر کنشگر صنفی خود را از هر گونه مجادلات سیاسی به دور می دارد وصرفا نگاهش به مصالح ومنافع خود ش می باشد.
پرخاشگری ،جنجال آفرینی،وایجاد حساسیت های امنیتی جایگاهی در تشکیلات صنفی نداشته وحتی در مواردی می تواند انحراف محسوب شودویا موجب یاس وسرخوردگی اعضا گردد.در این تعریف چه خوشایند باشند وخوشایند نباشد نمی توانیم تعریف وهدف خود را بر تعریف دیگری قرار نهیم .با چنین واقعیتی ملموس رهنمود ما باید بر اساس درک،وتانی، تحمل،. وتامل وتعانل با مسولین باشد البته با حفط استقلال ذاتی وپرهیز از برخوردهای سیاسی وجناحی.در غیر آن چه در طریقت وچه در موضوعیت ره به خرابه خواهیم برد.تشکیلات صنفی فقط به فقط به رفاه مادی وارتقای اسایش خود مکلف وموظف می باشد ولاغیر.

 

 

ج ) طرح وبرنامه جهت استفاده در کانون بازنشستگان :

 

در بخش سوم اقدامات انجام شده و پبشنهادات وراه حلهای زود بازده به سمع ونظر شما گرامیان می رسد :
۱-پیگیری حقوق به محاق رفته قانون خدمات مدیریت کشور
۲-شفافیت کاری چه به صورت حضوری وچه به صورت رسانه ای (تلگرامی)
۳-استفاده از خرد جمعی چه به صورت حضوری وچه به صورت رسانه ای (تلگرامی)
۴-همایش فصلی با شرکت وحضور اعضای کانون
۵-همایش فصلی با دعوت از مسولین کشوری،استانی،شهری
۶-ایجاد کمیته مشترک با شرکت تعاونی مصرف جهت ارتقای خدمت
۷-گسترش توریهای داخلی با هزیته کمتر
۸ایجاد تورهای خارجی زیارتی وتفریحی
۹ ایجاد صندوق ذخیره محلی خاص کانون شهر خودمان.
۱۰-ضمن ارح نهادن به فعالیت مسولین قبلی کانون ایجاد جلسات مستمر جهت استفاده از تجربیاتشان
۱۱-کوشش در جهت کیفیت خدمات بیمه ای که از اهمیت خاصی هم برخودار میباشد.
ضمن آنکه طرح های در نظر میباشد که باید در عمل به آن اشاره داشت .

 

 

باسپاس : محمد قجر زاده از شهر آمل
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment