پیام بازنشستگان کشوری به جناب دکترشوکت مدیرمحترم روابط عمومی صندوق بازنشستگی

پیام بازنشستگان کشوری به جناب دکترشوکت مدیرمحترم روابط عمومی صندوق بازنشستگی

وجدانهای بیدار : شما قضاوت کنید ؟

یک مسؤول چگونه به خودش اجازه می دهد که در این شرایط وبحران اقتصادی و معبشتی از افزایش ۴۴۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان سخن بگوید در حالی که افزایش حقوق خودش چندین برابر آنان است؟

گلایه دوستان بازنشسته ازسراسرکشورازجناب دکترصالحی پیرامون صدوراحکام برابرسلیقه آقای نوبخت که حاصل ماههاتلاش دوستان بازنشسته وهمراهی خالصانه دکترتقی زاده وهمراهانش موجب شدتادکترحاجی بابائی باهماهنگی بازنشستگان درجلب نظرسایرنمایندگان موفق وطرحی رابه تصویب برسانندکه باافزایش مبلغ ۴۰۰هزارتومان و۱۰درصدافزایش بطورجداگانه درراستای همسان سازی تغییری دروضعیت معیشتی وسفره خالی بازنشستگان ایجادشود.

امامتاسفانه وزیرمحترم باهماهنگی سازمان برنامه وبودجه درایام تعطیل اقدام به تغییرمدیرعامل صندوق نموده که درظاهراقدامی جالب توجه دربکارگیری نیروهای جوان درمناصب دولتی بود.
تبلیغ نخبگی مدیرجوان نیزموجب این باورشدکه رضایت یک میلیون وچهارصدهزاربازنشسته رابه همراه داشته باشد.

یکهفته پس ازانتصاب ایشان درخواست شدباکمیته های پنجگانه هماهنگ وکارهای نیمه تمام راپیگیری ویابه اتمام برسانند.

طی تماسهای مکرر ویادردیدارحضوری با ایشان دراین زمینه توضیحات لازم ارائه گردید،درحالیکه منتظربودیم ظرف چندروزازناحیه صندوق باماتماس وتعدادی ازبازنشستگان درجلسه ای باحضورمدیرعامل وجنابعالی به عنوان مدیرکل روابط عمومی تشکیل وگفتگوهای حضوری انجام شودوراهکارهای جدیدمعرفی شوندتابدینوسیله حامل پیامهای خوش وامیدبخشی برای بازنشستگان باشیم تابه قول مدیرعامل به گوش جوانهای دیروزرسانده شودپس ازرویت احکام جدیددریافتیم چرامدیرجوان حاضرنشد دراین مدت طولانی حتی نیم نگاهی به مابیندازد.

جناب آقای دکتر شوکت لطفاازقول مابازنشسته هابه جناب دکترمیعادصالحی بفرمائیدجایی که شمادرآن استقراریافته ایدهیچ شباهتی به وزارتخانه هاوسازمانهای دولتی ندارد.

صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان کشوری است و این سازمان باوجودبازنشستگان هویت خواهدداشت،بازنشستگانی که اندوخته جوانی خودرابه رسم امانت وسرمایه گذاری وبهره وری بیشتربه شماسپرده اندتادرایام پیری وبازنشستگی دررفاه وآسایش به زندگی ادامه دهندکه درکمال تاسف ظرف چهل سال گذشته متولیان اداره آن نشان دادندامانتدارخوبی نبودندوکاررابه جایی کشاندندکه بازنشستگان دربدترین شرایط معیشتی قراربگیرند.

مع الوصف بااستقرارتیم جدیدانتظارمیرودباولینعمتان خودمهربانترازیک ارباب رجوع عادی رفتارشودوهرروزشاهدافزایش بیشترسرمایه بازنشستگان درصندوق باشیم وبااحترام به بازنشستگان مالکین اصلی صندوق به رسمیت شناخته شوند.

منتظرپاسخ جناب صالحی میمانیم ودرصورت عدم پاسخ ناگزیزجمعی ازصاحبان صندوق به نمایندگی، جهت دیدارباجناب صالحی درمحل صندوق حضورخواهندیافت.

 

باسپاس غضنفری به نمایندگی جمع کثیری ازبازنشستگان کشوری
شماره تماس۰۹۱۲۲۶۸۲۱۴۷
دوشنبه ۲۳/۲/۱۳۹۸

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

One Thought to “پیام بازنشستگان کشوری به جناب دکترشوکت مدیرمحترم روابط عمومی صندوق بازنشستگی”

  1. داریوش سورانی

    ما بازنشسته هستیم اما هرگز از پا نمی نشینیم، برای احقاق حقوق خود ایستاده ایم و تا آنجا که در توان داشته باشیم با تأسی از سرور آزادگان و سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام حق طلب می مانیم،
    ✍یک بازنشسته فرهنگی

Leave a Comment