نامه اعتراض آمیز بازنشستگان و کارمندان

نامه اعتراض آمیز بازنشستگان وکارمندان به مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به جدول افزایش حقوق سال ۹۸ ومغایرت آن با مصوبه مجلس شورای اسلامی

 

 

 

این نامه در دو بخش مجزا به جناب دکتر روحانی و ریاست مجلس شورای اسلامی نگارش شده است واعتراض کارمندان و بازنشستگان سراسر کشور وبالاخص استان کرمانشاه وشهرهای اقماری و خطاب به مجمع نمایندگان این استان درفضای مجازی وحقیقی منتشر شده است .

جناب دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران !

احتراما باستحضار می‌رساند:

اخیرا جدول افزایش حقوقی مربوط به صندوق بازنشستگی سال۱۳۹۸ در فضاهای مجازی منتشر گردیده که حاکی ازمغایرت آن با مصوبه مجلس محترم دارد

بازنشستگان صندوق کشوری ولشکری که ولی نعمتان جامعه محسوب میشوند درپیروزی انقلاب نقش موثر ودرسالهای جنگ تحمیلی از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف نظامی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی در مناطق جنگی کشور حراست نموده اند، واکنون درشرایط اقتصادی نامطلوب با دریافتی های بسیار کم(زیر دومیلیون تومان )ارتزاق مینمایند!

مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم اجرای مصوبه ی مجلس محترم درخصوص افزایش حقوقها وهمچنین عدم مشمولیت بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی از طرح منطقه جنگی اعلام میدارند!

واز آن مقام محترم مستدعیست سازمان برنامه وبودجه را مکلف به اجرای مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی نمایید.

 

 

ب ) جناب دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران !

 

احتراما باستحضار می‌رساند:اخیرا جدول افزایش حقوقی مربوط به صندوق بازنشستگی سال۱۳۹۸ در فضاهای مجازی منتشر گردیده که حاکی ازمغایرت آن با مصوبه مجلس محترم دارد

بازنشستگان صندوق کشوری ولشکری که ولی نعمتان جامعه محسوب میشوند درپیروزی انقلاب نقش موثر ودرسالهای جنگ تحمیلی از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف نظامی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی در مناطق جنگی کشور حراست نموده اند، واکنون درشرایط اقتصادی نامطلوب با دریافتی های بسیار کم(زیر دومیلیون تومان )ارتزاق مینمایند!

مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم اجرای مصوبه ی مجلس محترم درخصوص افزایش حقوقها وهمچنین عدم مشمولیت بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی از طرح منطقه جنگی اعلام میدارند!

واز آن مقام محترم مستدعیست سازمان برنامه وبودجه را مکلف به اجرای مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی نمایید.

 

با احترام مدیر کمپین ده هزارنفری* پیگیری حق منطقه جنگی* بازنشستگان استان کرمانشاه
سخن جمع کثیری از کارمندان وبازنشستگان خطاب به رئیس جمهور جناب دکتر روحانی و ریاست مجلس شورای اسلامی جناب دکتر علی لاریجانی
ارسالی از کمپین ده هزار نفری * پیگیری حق منطقه جنگی *** بازنشستگان استان کرمانشاه وغیره ……..

Related posts

Leave a Comment