مخالفت ونارضایتی کارمندان وبازنشستگان کشوری ، لشگری در خصوص مقوله افزایش سنواتی و اعمال یا عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت طبق بند های الف و ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸

مخالفت ونارضایتی کارمندان وبازنشستگان کشوری ، لشگری در خصوص مقوله افزایش سنواتی و اعمال یا عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت طبق بند های الف و ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸

 

 

 

دوستان با سلام

در خصوص مقوله افزایش سنواتی و اعمال یا عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت طبق بند های الف و ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ موضوع بوسیله نهادهای نظارتی باید بررسی و اعلام نظر شود که منتظر گزارش آنها خواهیم ماند.

در خصوص نحوه اجرای بند ج تبصره ۱۲ با سقف بودجه تخصیصی ۳۲۵۰ میلیارد تومانی برای بازنشستگان کشوری این موضوع با توجه به مصوبه مجلس و ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای ( ج )و ( ی ) تبصره ۱۲ مصوبه هیات وزیران بصورت افزایش پلکانی معکوس امتیازات جداول سال ۹۷ مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ انجام می شود.

 

باتوجه به اینکه ما بازنشستگان خواستار تفکیک و جدا سازی ارقام افزایش سنواتی و متناسب سازی در احکام و فیش های حقوقی هستیم بنظر می رسد اعمال روش های زیر جهت تفکیک و جداسازی این اقلام شاید مفید فایده باشد :

۱ -اعمال بند ( ی ) تبصره ۱۲ در خصوص افزایش سنواتی فعلا مطابق ماده ۱ تصویبنامه هیات وزیران به میزان ۱۸ درصد نسبت به حقوق بازنشستگی سال ۹۷ انجام شود. بدیهی است در صورتیکه مراجع نظارتی نظر و رای جدیدی اعلام کنند باید خواستار اصلاح تصویبنامه هیات وزیران طبق اعلام نظر این مراجع و اعمال آن بشویم.

۲ -برای تفکیک رقم متناسب سازی هر فرد طبق امتیازات جدید اعلام شده جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۹ که برای سال ۹۸ توسط اقدام مشترک سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به وزارت رفاه ابلاغ شده و در بر گیرنده امتیاز جدید گروههای ۲۰ گانه و هیات علمی و قضات و مقامات می باشد به روش زیر عمل نماییم :

امتیاز سال ۹۸ از امتیاز سال ۹۷ مندرج در جداول مربوط مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ کسر و اختلاف حاصله را در ضریب ریالی متناسب سازی سال ۹۸ که طبق ماده ۳ تصویبنامه هیات وزیران عدد ۲۱۲۰ می باشد ضرب نموده و حاصل آن را بعنوان رقم متناسب سازی هر فرد واجد شرایط از بودجه متناسب سازی کل منظور می کنیم .

برای افرادی که دارای شرایط تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۹ هستند یا از امتیاز ایثارگری بهره مند هستند درصدهای مربوط به حق مدیریت و سنوات بالا و کمتر از سی سال و امتیاز ایثارگری را در این رقم پایه متناسب سازی سال ۹۸ ضرب نموده و رقم متناسب سازی نهایی آنها مشخص می شود.

چون دوستان دارای مدرک لیسانس بیشترین تجمع فراوانی را در گروه فرهنگیان دارا می باشند که غالبا با گروه ۱۴ و با سی سال خدمت ( بدون اعمال گروههای تشویقی و ایثارگری تا سقف ۴ گروه ) بازنشسته شده اند این مثال را از گروه ۱۴ جدول ماده ۱۰۹ در نظر گرفته ایم.

حقوق بازنشستگی پایه سال ۹۷ با احتساب همسان سازی ۲۱.۸۴۲.۵۳۵ ریال

امتیاز جدول ماده ۱۰۹ گروه ۱۴ در سال ۹۷ عدد ۱۲۱۵۵

امتیاز جدول ماده ۱۰۹ گروه ۱۴ در سال ۹۸ عدد ۱۳۵۴۷

میزان اختلاف امتیاز سال ۹۸ منهای سال ۹۷ عدد ۱۳۹۲

* رقم متناسب سازی گروه ۱۴ در سال ۹۸ به ریال:point_down:

۲۱۲۰ * ۱۳۹۲ = ۲.۹۵۱.۰۴۰

* رقم افزایش سنواتی سال ۹۸ گروه ۱۴ به ریال :point_down:

۲۱.۸۴۲.۵۳۵ * ۱۸ % = ۳.۹۳۱.۶۵۶
۴.۴۰۰.۰۰۰ – ۳.۹۳۱.۶۵۶ = ۴۶۸.۳۴۴
رقم نهایی افزایش سنواتی بر اساس مصوبه هیات وزیران ۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال

مجموع پایه حقوق بازنشستگی گروه ۱۴ در سال ۹۸ به ریال

۲۱.۸۴۲.۵۳۵ + ۴.۴۰۰.۰۰۰ + ۲.۹۵۱.۰۴۰ = ۲۹.۱۹۳.۵۷۵

نتیجه گیری نهایی

اگر این روش تفکیکی اشاره شده در بالا را با روش تجمیعی همسان سازی سازمان برنامه و بودجه کشور و عداد استخراج شده مقایسه و ارزیابی کنیم در می یابیم که حدود ۴۷۳.۹۳۵ ریال به ضرر این فرد مورد مثال گروه ۱۴ در روش تجمیعی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام شده است.

حقوق بازنشستگی پایه گروه ۱۴ به روش تجمیعی سازمان برنامه و بودجه کشور رقم ۲۸.۷۱۹.۶۴۰ ریال

حقوق بازنشستگی پایه گروه ۱۴ با روش تفکیکی ۲۹.۱۹۳.۵۷۵ ریال

اختلاف ریالی روش تفکیکی و روش تجمیعی

۲۹.۱۹۳.۵۷۵ – ۲۸.۷۱۹.۶۴۰ = ۴۷۳.۹۳۵

با توجه به اینکه همسان سازی از سال ۹۶ اتفاق افتاده است و ضرایب ریالی همسان سازی و درصد افزایش سنواتی سالهای ۹۶ و ۹۷ هم دقیقا معلوم است دوستان علاقمند می توانند این روش محاسباتی را برای دو سال مذکور را بررسی و ارزیابی کنند تا میزان اختلاف روش تجمیعی و روش تفکیکی طی این دو سال هم دقیقا مشخص شود.

چون آمار واجدین شرایط همسان سازی و توزیع فراوانی آن را در گروههای مختلف ۲۰ گانه جدول ماده ۱۰۹ و رتبه ها و گروههای اعضای هیات علمی و قضات مشمول جدول ماده ۱۱۰ را در اختیار نداریم تا محاسبات و بررسی های تکمیلی دقیقا انجام شود ، اگر میانگین ریالی این اختلاف روشهای تفکیکی و تجمیعی را حدودا ۴۰۰.۰۰۰ ریال در ماه تخمین بزنیم آنگاه با حدود ۱.۳۴۸.۰۰۰ نفر واجدین شرایط همسان سازی بودجه کلان و سالیانه این اختلاف فقط در سال ۹۸ به رقمی حدود ۶۵۰ میلیارد تومان بالغ می شود که با اعمال روش تجمیعی به ضرر بازنشستگان کشوری خاتمه می یابد.

 

 

وحید محمدزاده ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment