طریقه ی محاسبه حق شاغل کارمندان

طریقه ی محاسبه حق شاغل کارمندان
مدرک فوق دیپلم
:white_small_square:امتیاز مدرک ۱۴۰۰ امتیاز
:white_small_square:تجربه مدرک ۳۰۰ امتیاز
:white_small_square:سنوات هر سال ۲۰ امتیاز
:white_small_square:سنوات تجربی هرسال ۱۲ امتیاز
:white_small_square:ضمن خدمت هر ساعت نیم امتیاز
مدرک لیسانس

:white_small_square:امتیاز مدرک ۱۷۰۰ امتیاز
:white_small_square:تجربه مدرک ۴۰۰ امتیاز
:white_small_square:سنوات هر سال ۲۵ امتیاز
:white_small_square:سنوات تجربی هرسال ۱۴ امتیاز
:white_small_square:ضمن خدمت هر ساعت نیم امتیاز

مدرک فوق لیسانس و دکتری حرفه ای

:white_small_square:امتیاز مدرک ۲۰۰۰ امتیاز
:white_small_square:تجربه مدرک ۶۰۰ امتیاز
:white_small_square:سنوات هر سال ۳۰ امتیاز
:white_small_square:سنوات تجربی هرسال ۱۶ امتیاز
:white_small_square:ضمن خدمت هر ساعت نیم امتیاز

مدرک دکتری تخصصی
:white_small_square:امتیاز مدرک ۲۳۰۰
:white_small_square:تجربه مدرک ۸۰۰
:white_small_square:سنوات هرسال ۳۵
:white_small_square:سنوات تجربی هرسال ۱۸ امتیاز
توجه : مدیریت یا معاونت هر سال ۵۲/۵ امتیاز

تذکر ۱: حداکثر امتیاز ضمن خدمت ۵۰۰ امتیاز و حداکثر امتیاز مدیریت ۵۲۵ امتیاز است
تذکر ۲: حق شاغل از ۷۵ درصد حق شغل بیشتر نمیشود
تذکر ۳: در هرسال حداکثر ۲۵۰ ساعت ضمن خدمت در حکم قابل احتساب است و در کل حداکثر ۱۰۰۰ ساعت

نصراله خلیلی

Related posts

One Thought to “طریقه ی محاسبه حق شاغل کارمندان”

  1. دلشاد وخرسند هستم نادم زاده وشرمنده

    ده سال تمام است که ما بازنشستگان فرهنگی را دور می زنند هرسال یک بهانه هرسال دروغ ووعده سرخرمن اقایان مسوولین گرامی طرف شما قشرفرهنگی مملکت است همان قشری که شما را به این مقام و میز و منزلت رساند دیگه کافیه اقای نوبخت به فکر عاقبت خودت باش اینقدر مانع از همسان سازی نشو فکرماباش شرمندگی دیگربرای ماکافیه اون از عیدی دادنت که یکسوم بقیه به ناحق عیدی مارا کم دادی اینم ازهمسان سازی که مانع شدی خدا ببخشت

Leave a Comment