ساختار و سیستم باز یا بسته در سازمان بازنشستگی کشوری؟

ساختار و سیستم باز یا بسته در سازمان بازنشستگی کشوری

 

 

 

سازمانهای اجتماعی امروزین چون بر اساس نیازهای اجتماعی متولد و دوران رشد و پختگی را سپری می کنند لذا بر اساس همین نیازها باید با ذی نفعان خود ارتباط و تعامل سازنده و دوطرفه داشته باشند تا فعالیتها و عملکرد مدیریتی آنها با رضایت جامعه هدف توام و به حداکثر بهره وری و اثر بخشی منتج گردد,
سازمان بازنشستگی کشوری هم با قدمت بیش از ۷۰ ساله در پاسخ به نیازهای تامین اجتماعی کارکنان دولت و با مجوز قانونگذار تاسیس و توسعه یافت تا با گردآوری سهم تعیین شده توسط قانونگذار و سرمایه گذاری وجوه حاصل از مشارکت کارمندان کشوری و همچنین دولت و سایر ورودی ها و منابع مالی،دوران رشد و پختگی را طی کند و به جامعه هدف و ذی نفعان و صاحبان اصلی صندوق که همانا بازنشستگان کشوری هستند خدمت نماید و در دوران کهولت و بازنشستگی بتواند زمینه رفاه و آسایش خاطر،درمان و معاش بهینه آنها را مهیا نماید.
متاسفانه به دلایل مختلف که بازنشستگان،دولت،برنامه ریزان و اقتصاددانان مستقل کشور از آن مطلع می باشند ، اهداف مورد نظر این سازمان اجتماعی تحقق نیافته و جامعه بازنشستگان کشوری با مشکلات و مصایب گوناگون در زمینه معاش مناسب،درمان کارآمد و رفاه و منزلت اجتماعی مواجهه دارند.
در ساختار ها و سیستم های مدیریتی نوین که در اقصی نقاط دنیا بمنصه ظهور رسیده است،سازمان های اجتماعی که نتوانند به وظایف و مسیولیتهای خود عمل نمایند و اهداف و استراتژی های کلان مندرج در قانون و اساسنامه تاسیس خود را محقق نمایند یا منحل می شوند یا در سازمان های مشابه و همتراز ادغام می گردند یا دچار تغییر و تحول زیر بنایی و ساختاری می شوند و با محتوا و مدیران جدید نوسازی و ادامه فعالیت می دهند.
در ساختار و سیستم های مدیریتی باز وردوی ها،فرآیند و خروجی های سیستم با محیط اطراف و در برگیرنده، خدمت گیرندگان و ذی نفعان ارتباط مستمر و پویا و سیستماتیک دارند و از همدیگر تاثیر و تاثر می پذیرند که موجب بهبود کارایی و عملکرد سازمان را مهیا می کند و به تبع آن اثر بخشی اجتماعی سازمان افزایش یافته و موجب تحقق هدفها،استراتژی ها و برنامه ها و جلب رضایت مخاطبین و جامعه هدف می شود و تحول و توسعه پایدار سازمان و سیستم را بدنبال دارد.
بالعکس در سازمانها و سیستم های بسته تعامل با محیط اطراف و جامعه هدف و خدمت گیرندگان بدرستی،سهولت و سرعت انجام نمی شود و سازمان در یک محیط درونی و ساختار و مدار بسته حرکت می کند و ورودی ها،فرآیندها و خروجی ها استاندارد نیستند و قاعدتا مدیران این ساختار بسته و غیر استاندارد از فیدبک محیطی هم غافل می مانند و به آن عنایت و توجهی نشان نمی دهند که این امر بتدریج موجب سستی بنیان ها،ساختارها و روش ها و ناکارآمدی و غیر بهره ور بودن سازمان و نهایتا زوال و مرگ سازمان را در پی دارد.
صاحبان واقعی سازمان بازنشستگی کشوری یعنی جامعه بازنشستگان کشوری که پس از ابلاغ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتزع و با تغییر عنوان به صندوق بعنوان یکی از موسسات وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی فعالیت می نماید از مدیران وزارت رفاه و صندوق انتظار دارند بسان کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته عمل کنند و ساختار و سیستم های سازمان را بصورت سیستم های باز اداره و متحول کنند که متاسفانه در دوره های مدیریت های قبلی این سازمان بصورت سیستم کاملا بسته و محدود عمل می کردو اجازه مشارکت بازنشستگان و ذی نفعان را در اداره امور این سازمان معظم نمی داد و در نیمه دوم سال۹۷با درخواست مکرر بازنشستگان کشوری و موافقت وزیر رفاه و همراهی مدیر عامل وقت،شورا و کمیته های مشورتی دو جانبه با حضور نمایندگان کانونها و فعالین صنفی بازنشستگان ومدیران صندوق تشکیل گردید که با وجود جلب رضایت نسبی عزیزان بازنشسته در مشارکت مقدماتی در طراحی سیاستها و برنامه های صندوق و پس از انتصاب مدیر عامل جوان و جدید سازمان که جزو نخبگان کشور قلمداد می شود،متوقف مانده است.
جامعه بازنشستگان کشوری از مدیر عامل جوان صندوق که عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد و این دانشگاه نیز جزو دانشگاههای معظم و یکی از قطب های علمی کشور و تولید کننده دانش و معارف می باشد،انتظار دارند سازمان بازنشستگی را از وضعیت قبلی و سیستم های بسته مدیریتی رها و به سوی ساختارهای نوین مدیریتی منتج از اصول علمی مدیریت کیفیت جامع و مدیریت مشارکتی و سیستم های باز سوق دهد و در اولین وهله پس از شناخت مقدماتی از سازمان تحت هدایت نسبت به ایجاد سیستم تعامل باز با نمایندگان بازنشستگان مبادرت نموده و زمینه فعالیت مجدد کمیته های تخصصی و حضوربازنشستگان را در ارکان سازمان متعلق بخودشان را فراهم آورد.

 

 

 

وحید محمدزاده

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment