تعیین نرخ حق بیمه درمان سال ۱۳۹۸ (بخشنامه سازمان بیمه سلامت)

تعیین نرخ حق بیمه درمان سال ۱۳۹۸ (بخشنامه سازمان بیمه سلامت)

 

 

 

نصراله خلیلی
با عنایت به تصویبنامه شماره ۳۸۹۳/ت۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران نرخ حق بیمه درمان سال ۱۳۹۸ مطابق با مفاد ماده ۷۰ قانون برنامه پنج سال ششم توسعه کشور که از ۱/۱/۱۳۹۸ لازم الاجرا می‌باشد به شرح زیر اعلام می‌گردد.
الف- صندوق کارکنان دولت
وضعیت خدمت نسبت بیمه شده حق سرانه (سهم کارمند) حق سرانه (سهم بیمه گزار) حق سرانه (سهم دولت)
شاغل اصلی و تبعی (۱) ۲ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه بدون احتساب حق ‌عائله‌مندی و اولاد ۲ درصد ۳ درصد
بازنشسته و موظفین اصلی و تبعی (۱) ۱/۷ درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی سرپرست بدون احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق نگهداری ۲ درصد ۳/۳ درصد
شاغل و بازنشسته تبعی (۲): شامل همسر دوم و بعد کارمند مرد و همسر و فرزندان کارمند خانم ۴۸۴.۰۰۰ ریال حق سرانه بابت هر نفر در ماه – –
شاغل و بازنشسته تبعی (۳): شامل پدر و مادر، فرزند خوانده، عروس و داماد و نوه و غیره ۵۹۲.۵۵۶ ریال بابت حق سرانه هر نفر در ماه – –
️۱‏- الف‌‏- حق بیمه درمان خانواده های شاغلین، بازنشستگان و موظفین
دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی نمایند به ترتیب ۲ درصد از حقوق و مزایای مستمر برای شاغلین و ۷‌‌‌‌‏/۱ درصد برای بازنشستگان و موظفین و مابقی تا ۷ درصد حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی می باشد.
۲‌‌‌‌‏- الف‌‌‌‌‏- در خصوص کارکنانیکه زوجین هر دو مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند:
۱‌‌‌‌‏-۲‌‌‌‌‏-الف- حق بیمه درمان زوجه در صورتیکه مایل به ابطال دفترچه خود و دریافت دفترچه از محل خدمت همسر باشند حق بیمه مذکور در جدول فوق بصورت خانوار وصرفا از حقوق سرپرست (زوج)کسر می گردد.
۲‌‌‌‌‏-۲‌‌‌‌‏-الف- درصورتیکه زوجه از محل خدمت خود دفترچه دریافت نموده باشد راسا ملزم به پرداخت حق بیمه مربوطه خواهد بود.
۳‌‌‌‌‏-الف‌‌‌‌‏- فرزندان ذکور در صندوق کارکنان دولت تا پایان ۲۲سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پایان ۲۵ سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج تبعی یک محسوب می شوند.
۴‌‌‌‌‏- الف‌‌‌‌‏- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند در صورت استمرار، حق بیمه بر مبنای حق بیمه تبعی ۳ بر اساس ضوابط جاری و با پرداخت ماهیانه ۵۵۶‌‏/۵۹۱ ریال امکان پذیر خواهد بود.
۵‌‌‌‌‏- الف‌‌‌‌‏- درصورتی که حقوق دریافتی کارکنان کشوری کمتر از حداقل حقوق مشمولین قانون کار (۱۵۱۶۸۸۲۰ریال) باشدحق بیمه آنها براساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می گردد.
۶‌‌‌‌‏- الف‌‌‌‌‏- کارکنان شاغل مشمول در صورت حدوث هریک از حالت‌های مندرج در ماده ۶قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (بازخریدی ‌‌‌‏- استعفاء‌‌‌‌‏- اخراج- مرخصی بدون حقوق) میتوانند با پرداخت کامل حق بیمه و بعبارتی ۷ درصد دو برابر حداقل حقوق قانون کار (۳۰۳۳۷۶۴۰ریال) بصورت ماهیانه (۲۱۲۳۶۳۵ریال) از بیمه درمان صندوق کارکنان دولت بهره مند شوند.
‌‌‏ب‏-‏ بنابرگزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان حق بیمه موسسات مشمول دو نهم (موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون بیمه همگانی)، معادل دونهم از ۷ درصد حقوق و مزایای مستمر سرپرست برای بیمه شدگان اصلی و تبعی (۱) می‌باشد.
ج‌‏- براساس جدول شماره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نرخ صدور،تعویض وتمدید هرجلد دفترچه ۰۰۰‌‏/۳۰ ریال و برای صدور دفترچه المثنی بار اول ۰۰۰‌‏/۹۰ ریال و دفعات بعد۰۰۰‌‏/۱۸۰ ریال تعیین و ابلاغ گردیده است.
د‌‏- طبق بخشنامه ارسالی سازمان متبوع انجام هر گونه عملیات بیمه گری اعم از صدور اولیه، تعویض، تمدید و المثنی دفترچه بیمه برای فرزندان ۱۸ سال به بالای اناث و ذکور بیمه شدگان صرفا بعد از رویت شناسنامه امکان پذیر خواهد .

Related posts

Leave a Comment