با محاسبات زیر نیت دولت در کاهش افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر و افزایش بیشتر حقوق اقشار مرفه تر

با محاسبات زیر نیت دولت در کاهش افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر و افزایش بیشتر حقوق اقشار مرفه تر مشخص میشود

 

 

شخصی که ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال حقوق دارد
طبق مصوبه مجلس ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه ۱۰% میشود.
۱/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۵/۵۰۰/۰۰۰
طبق مصوبه دولت ۱۸% اگر از ۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال کمتر بود تا این مبلغ
۱۵/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۲/۷۰۰/۰۰۰====>۴/۴۰۰/۰۰۰==>که۱/۱۰۰/۰۰۰ کمتر است
شخصی که۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافتی دارد(مجلس)
۲/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۶/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۲۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۳/۶۰۰/۰۰۰=====>۴/۴۰۰/۰۰۰==که۱/۶۰۰/۰۰۰ کمتر است
شخصی که ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (مجلس)
۲/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۶/۵۰۰/۰۰۰
دولت:
۲۵/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۴/۵۰۰/۰۰۰
که ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر است
شخصی که ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (مجلس)
۳/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۷/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۳۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۵/۴۰۰/۰۰۰که۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال کمتر است.
شخصی که۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در یافت دارد(مجلس)
۳/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۷/۵۰۰/۰۰۰
دولت:
۳۵/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۶/۳۰۰/۰۰۰که۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال کمتر است.
دریافتی ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(مجلس)
۴/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۸/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۴۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۷/۲۰۰/۰۰۰که۸۰۰/۰۰۰ ریال کمتر است
دریافتی۴۵/۰۰۰/۰۰۰ (مجلس)
۴/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۸/۵۰۰/۰۰۰
دولت:
۴۵/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۸/۱۰۰/۰۰۰که۴۰۰/۰۰۰ ریال کمتر است.
دریافتی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۵/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۹/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۵۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%= ۹/۰۰۰/۰۰۰ریال تا اینجا به تساوی رسید و شعبده دولت از این به بعد شروع میشود.
درذیافتنی۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۵/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۹/۵۰۰/۰۰۰
دولت:
۵۵/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۹/۹۰۰/۰۰۰که۴۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر.
دریافتی۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(مجلس)
۶/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۰/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۶۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۱۰/۸۰۰/۰۰۰که۸۰۰/۰۰۰ افزایش دارد.
دریافتی۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (مجلس)
۶/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۰/۵۰۰/۰۰۰
دولت:
۶۵/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۱۱/۷۰۰/۰۰۰ که۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال افزایش دارد

دریافتی۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۷/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۱/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۷۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۱۲/۶۰۰/۰۰۰ که۱/۶۰۰/۰۰۰ افزایش دارد.
دریافتی۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۷/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۱/۵۰۰/۰۰۰
دولت:
۷۵/۰۰۰/۰۰۰۰×۱۸%=۱۳/۵۰۰/۰۰۰که ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش دارد
دریافتی ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۸/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۲/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۸۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۱۴/۴۰۰/۰۰۰ که ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال افزایش دارد.
دریافتی ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۸/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۲/۵۰۰/۰۰۰
دولت:
۸۵/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۱۵/۳۰۰/۰۰۰که۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال افزایش
دریافتی ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۹/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۳/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۹۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۱۶/۲۰۰/۰۰۰ که۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال افزایش دارد.

دریافتی ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۹/۵۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۳/۵۰۰/۰۰۰
دولت:
۹۵/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۱۷/۱۰۰/۰۰۰که۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال افزایش دارد.
دریافتی ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی(مجلس)
۱۰/۰۰۰/۰۰۰+۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۴/۰۰۰/۰۰۰
دولت:
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰×۱۸%=۱۸/۰۰۰/۰۰۰که ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش دارد

با محاسبات فوق نیت دولت در کاهش افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر و افزایش بیشتر حقوق اقشار مرفه تر پیدا است.
اما با چه هدفی (الله اعلم).

 

 

علی دهقان

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment