پایان نشست ۱۳ ساعته شورای عالی کار، تکلیف افزایش حقوق “سایر سطوح درآمدی” هم مشخص شد.!!!

پایان نشست ۱۳ ساعته شورای عالی کار، تکلیف افزایش حقوق “سایر سطوح درآمدی” هم مشخص شد!!!

 

 

حداقل حقوق کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شد.
همچنین، افزایش حقوق سایر سطوح مزدی، ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.
جدول کامل حقوق و مزایای کارگران در سال آینده:
حقوق و مزایای حداقل بگیران
حد اقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵۶۲۷ ریال

حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال

حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال

حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ری

پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال

حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال

مجموع حقوق و مزایا با دو فرزند ۲۱۸۰۲۵۸۶ ریال

حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی

میزان افزایش حقوق ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال

حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ریال

پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال

حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
بر اساس این گزارش حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون ۱۱۱ هزار تومان بود و حق مسکن ۴۹ هزار تومان، بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند۹۲ هزار و ۹۹۳ تومان و پایه سنوات ماهیانه هزار تومان تعیین شده بود.

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment