وضعیت سفره ایرانی ها به زبان مرکز آمار

وضعیت سفره ایرانی ها به زبان مرکز آمار

 

 

 

۲۱ درصد ایرانی‌ها در سال ۹۶ اصلا شیر نخوردند!/ ۵۸ درصد از ایرانی‌ها در سال ۹۶ اصلا غذای بیرون از خانه نخوردند!/ ۲۴ درصد از ایرانی‌ها در سال ۹۶ ماهی مصرف نکردند
نکات قابل‌تاملی از سفره ایرانی‌ها به زبان مرکز آمار ایران
براساس گزارش مرکز آمار ایران که اخیرا منتشر شده است، در سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۱ درصد ایرانی‌ها در یکسال هیچ شیری مصرف نکرده‌اند. به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، همچنین در این سال ۲۴ درصد از ایرانی‌ها ماهی مصرف نکرده‌اند.
در این گزارش که بر مبنای نظرسنجی از جامعه آماری تهیه شده آمده است در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۵۰ درصد از ایرانی‌ها فست‌فود و غذای بیرون از خانه نخورده‌اند.
دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ١٣٩٨
حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩٨ مبلغ ۵٠۵,۶٢٧ ریال اعلام می‌گردد.
سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٧، معادل ١٣درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧,٠۴٩ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل در سال ١٣٩٨=
(٨٧,٠۴٩+١٣‌‌‏/١ × آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩٧)
با توجه به اینکه طبق بند ٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,٩٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های ۵ و١‌‌‌‌‌‏/۵ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.
با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٣,۵٣٩.٣٨٩ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.

 

 

 

کانال اخبار روز آموزش و پرورش- نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment