قوانین متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۸۶

سیری در قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص دریافتی بازنشستگان کشوری

قوانین متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۸۶

 

 

 

بطوریکه مستحضر میباشید،بعد از قانون اساسی که با رفراندوم از عموم مردم حاصل میشود مجاری قانونی عادی در کشور درقانون اساسی به طریق ذیل معین شده است:

 

۱- تصویب لوایح تقدیمی دولت ویا طرحهای پیشنهادی نمایندگان مجلس و تصویب آن در مجلس و تایید شورای نگهبان که این قواتین بصورت آزمایشی و دایمی به سه نوع معمولا یک ساله مانند بودجه سنواتی ویا برنامه پنج ساله مدت دارعادی و یا قوانین موضوعه که بصورت موردی (ماده واحده )و یامجموعه قوانین مانند قانون کار و قانون تجارت و…و یا قانون مدیریت خدمات کشوری و…‌‌که بصورت آزمایشی و دایمی،در کشور جاری و ساری میباشد
۲- قوانین مصوب در مصلحت نطام که بیشتر به منظور رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ناشی میشود و یا قوانین لازم بنا به مصلحت نظام طرح و تصویب میگردد.
با این مقدمه میدانیم که ق م خ ک در مهر ماه سال۸۶ به تصویب مجلس با۱۲۸ ماده وتایید شورای نگهبان به دولت در روزنامه رسمی دراواخر آبان ماه سال ۸۶ از طرف رئیس مجلس ابلاغ شده
در این قانون در ماده ۱۲۷تاکید شده بود قوانین متناقض قبلی آن ملغی و بلااثر میباشد و درماده ۱۲۸ تاکید شده بود که مدت آزمایشی قانون ۵ سال خورشیدی از زمان اجرای آن معین شده است.
ودر ماده ۱۲۶ دولت مکلف بوداعتبار و بار مالی لازم برای اجرای این قانون را در بودجه های سنواتی بصورت یک جا یا پلکانی از زمان لازم اجرا شدن قانون در مدت آزمایشی آن تامین کند.
و در ماده ۱۲۵ حکم نموده بودکه بعد از سال اول برای تعیین ضریب سنواتی، حداقل این ضرایب نباید کمتر از نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلان خواهد کرد.
حال عملکرد دولت از این احکام را مورد بررسی قرار میدهیم.
۱-بر خلاف حکم ماده ۱۲۷ قانون مذکور ، حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال۸۳ ملغی نشده است و این نقص تا پایان سال ۹۲ ادامه یافته است.
۲-ماده ۱۲۸که مدت را پنج سال تعیین شده بود با تمدید یک ساله ها تا پایان سال ۹۷در بندی از بودجه سنواتی از سال ۹۱به مدت شش سال تمدید شده و این ماده با تصویب مجلس شکل قانونی به خود گرفته است.
۳-بارمالی ماده ۱۲۶،در مدت آزمایشی از طرف دولت در بودجه سنواتی سالانه تامین اعتبار نیافته و نقض اشکار یافته است .
۴- درماده ۱۲۵ که میبایست از یک سال بعد از اجرا احکام آن رعایت میشد از سال۸۷ الی پایان سال ۹۲بطور اشکار نقض شده و دولت و مجلس و …،حتی با تصویب ماده ۵۰ در سال ۸۹، قانون برنامه پنجم توسعه نیز نتوانسته است دولت را به تمکین از حکم ماده ۱۲۵ (رعایت خداقل نرخ رشد تورم…)مقید سازد .
۵- درسال ۹۵ با تصویب بند(پ)ماده ۲۸ حکم ماده ۱۲۵با صراحت نقض شده و اختیار تصویب متناسب باتصویب هیات وزیران به دولت تنفیذ شده بعبارتی همان حکم ماده ۱۵۰ ق ب چهارم توسعه دوباره احیاء شده تا اختیار دست هیات دولت باشد.
۶-با تصویب تبصره ۳ ماده ۲۹ق ب ششم توسعه فاصله حقوق بین کارمندان شاغل مشابه را ۲۰% مصوب نموده اندو هیچ اشاره ای به مطابقت آن وتسری به دریافتی بازنشستگان بطور تعمدی انجام نیافته است.بنابراین حکم موخر ماده ۶۴ که از سال ۹۰ بطور متداول از سوی دولت نقض میشد این بار شکل قانونی پیدا کرده است.و بطور تلویحی فرق بین شاغل و بازنشسته شکل قانونی پیدا کرده است.
۷-با تصویب ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک قانون فرا دستی بوداحکام مختلفی به دولت و مجلس تکلیف شده است و موید این نکته اساسی است که ناهماهنگی و تبعیض در طول اجرای(ق م خ ک)در کشور ایجاد شده و باید در جهت رفع این نواقصات قوانین لازم اجرا بررسی ودر مسیر اجرایی قرارگیرد.
با توجه به مطالب فوق ملاحظه میفرمایید که دولت و مجلس و…در طول این ۱۱سال گدشته با عدم تامین اعتبارات لازم و یا نقض قوانین (ق م خ ک )مصوب سال۸۶ چه معضلاتی را برای بازنشستگان و حتی کارمندان دولت فراهم ساخته است البته تذکر این نکته لازم است در بودجه های سنواتی و یا قوانین دیگر بقدری تغییرات ایجاد کرده اند که فاصله حقوق بین کارمند حداقل بگیر و نجومی بگیر ها تا ۲۷برابرافزایش یافته در حالی که در قانون مدکور تفاوت این حداقل و حداکثر تا هفت برابر بود.
در طول این یازده سال کاری کرده بودند که بعضی از مدیران دولت علاوه برحقوق نجومی با پاداش بیش از۱/۲میلیارد تومان در یایان سی سال تا اخر سال ۹۶برخوردار شدند و در بودجه سنواتی سال ۹۷ بندی را تصویب کردند که حداکثر پاداش نباید،از فرمول ذیل که محاسبه می شود
پاداش سی سال کمتر یا =حداقل حقوق مبنا × ۲۱۰
پس دوستان ملاحظه میکنید که قانون مدیریت خدمات کشوری با قوانین موخر تصویب شده،تغییرات اساسی در آن ایجاد شده وما باید در اصلاح و احیاء ادبیات قبلی آن در قالب دایمی شدن تلاش مضاعف بعمل بیاوریم. تاحقوق مغفول وآینده ما درآن تضمین و تثبیت گردد.

 

 

 

عسگر فریاد

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment