تشریح مقرری ماه اول ، در هنگام تبدبل وضعیت استخدامی آزمایشی به رسمی

تشریح مقرری ماه اول ، در هنگام تبدبل وضعیت استخدامی آزمایشی به رسمی

 

 

مقرری ماه اول به وجوهی اطلاق می شود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی ( آزمایشی به رسمی ) و یا افزایش حقوق و مزایا به شرح موارد ذیل از حقوق مستخدم( افرادی که تحت پوشش صندوق بازنشستگی می باشند) برداشت و به صندوق بازنشستگی واریز می گردد.
۱- به موجب قانون، حقوق و فوق العاده شغل( مزایای مشمول بازنشستگی) اولین ماه کسانی که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود. برای محاسبه این عامل بهتر است از منوی حقوق،در فرم “معرفی عوامل کارکرد”، عامل کارکرد جدیدی به نام “کارکرد مقرری ماه اول” ایجاد نمایید و مقیاس آن را عدد قرار دهید. برای هر پرسنل که تغییر استخدام از پیمانی به رسمی دارد باید مجموع مبلغ مزایای مشمول بازنشستگی آن توسط کاربر در کارکرد تعریف شده وارد شود.
۲- حسب قانون ، مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل ( مزایای مشمول بازنشستگی)مستخدم بایستی به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردد . این مقدار در فرمول قابل محاسبه می باشد.فرمول مقرری ماه اول به شکل زیر می باشد:
۱۰۰:(۹۱*(کارکرد مقرری ماه اول +((مجموع مزایای مشمول بازنشستگی-(Fvb((مجموع مزایای مشمول بازنشستگی)Positive())
نکته ۱: تابع Fvb فقط روی یک عامل کار می کند نه مجموع عوامل
نکته ۲: چون پرسنل رسمی کسور بازنشستگی دارند که ۹% عوامل مشمول بازنشستگی از حقوق آنها کسر می شود، مقرری ماه اول شامل ۹۱% باقیمانده می شود که در مجموع ۱۰۰% مبلغ به حساب صندوق بازنشستگی واریز می شود.

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment