تحلیلی از وضع موجود و چالشهای پیش رو بازنشستگان این مطلب را مینویسم هر چند تلخ و بر خلاف میل شخصی خودم میباشد.

تحلیلی از وضع موجود و چالشهای پیش رو بازنشستگان

این مطلب را مینویسم هر چند تلخ و بر خلاف میل شخصی خودم میباشد.

 

 

اشکال کار ما در این است که هرکس که دست به قلم دارد فکر میکند نوشتن هر مطلبی الزامی است .
دوستان عزیز ما به انواع مشکلات روبرو هستیم که اولین کار، اگاهی درست و واقعی از هر تک تک این مسایل پیش آمده است.
وقتی می گوییم که ق م خ ک مصوب ۸۶ با اینکه ساری و جاری بود ولی در برنامه های پنج ساله تغییر کرده و احکام بعضی و یا جزئی از مواد آن نقض شده ، کسی که اشرافیت و علم کافی ندارد بر خلاف واقعیت استناد بی دلیل و واهی را مطرح و پستهای گمراه کننده انتشار میدهند.
با جوسازی و کتمان حقایق نمی شود به نتیجه مطلوب دست یافت.
این موضوع مانند این است که شخصی ناراحتی در کلیه و معده و..‌ خود پیدا کرده ولی به پزشک حاذق جهت درمان آن مراجعت نمیکند و ادعا دارد که کلیه و… من از سال ۸۶ سالم بوده.
دوستان عزیز احکام مترقی قانون مدیریت خدمات کشوری خصوصا قسمت موخر ماده ۶۴ و تبصره ذیل آن و قسمت موخر ماده ۱۲۵ ق م خ ک با احکام مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم نقض شده است و دولت در لایحه پیشنهادی قصد تضییع حقوق ما در مواد ۶۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۰۹ و ۱۱۰ را دارند. و در واقع با مواد یاد شده از ۲۸ الی ۳۰ ق ب ش توسعه مواد یاد شده از قانون مدیریت خصوصا مواد ۶۴ و ۱۲۵ را به کما(coma ) و اغماء برده اند. ما باید در کمیسیون مشترک این مواد را دوباره احیاء کنیم. و در مواد دیگر برای تثبیت حقوق بازنشستگان همانند شاغلین عمل کنیم.
چه صاحب نظران مدعی بخواهند و یا نخواهند این واقعیت حاکم و چالش ما برای تحقق اهدافمان است.

 

 

عسگر فریاد

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment