چند نکته‌ مهم درباره ضمن خدمت فرهنگیان

 

چند نکته در مورد دوره ضمن خدمت

 

 

⚡ هر ساعت ضمن خدمت  نیم_امتیاز دارد .

⚡ حداکثر ساعات قابل اعمال در حکم کارگزینی ۱۰۰۰ساعت یعنی ۵۰۰ امتیاز است .

⚡هرسال حداکثر ۲۵۰ الی ۳۰۰ ساعت برای سازماندهی قابل اعمال است .

⚡هر چند ساعت که داشته باشید در حکم قابل اعمال است.

⚡هرسال برای ارزشیابی ۴۰ساعت لازم است

⚡چون این امتیاز در حق شاغل اعمال میشود فقط در پایان سال یعنی در حکم  فروردین اعمال میشود .

⚡برای اعمال رتبه بندی حرفه ای ( پایه ،ارشد،خبره،عالی) به ترتیب ۱۸۰،۱۵۰،۱۲۰،۱۰۰ساعت بین دورتبه لازم است.

⚡ این کار به صورت سیستمی انجام میشود ، یعنی در پایان سال سیستم کارگزینی ضمن خدمت ها را از سامانه ltms دریافت و اعمال میکند ،بنابراین احتیاج به مراجعه ندارد.

 

Related posts

Leave a Comment