نمایندگان مجلس ، زجر اقتصادی وشکاف فاحش طبقاتی حقوق بازنشستگان ، نتیجه تصویب قوانین تبعیض آمیز و دوگانه خارج از حق وعدالت !!!

نمایندگان مجلس ، زجر اقتصادی وشکاف فاحش طبقاتی حقوق بازنشستگان ، نتیجه تصویب قوانین تبعیض آمیز و دوگانه خارج از حق و عدالت

 

 

 

به کدامین گناه در زجر وتبعیض ونگرانی هستیم .
نمایندگان محترم ،براساس کدام دستوراسلامی ، شماچنین مصوبه ای را برای افزایش ۲۰درصدی به حقوق همه کارمندان وبازنشستگان تعیین نمودید؟!!!
بااین مصوبه حقوق ۲میلیونی،۴۰۰هزارتومان وحقوق۱۰میلیونی،۲میلیون تومان اضافه میگردد.
این مصوبه شمانشان دهنده این مطلب است که طرفداران وپرورش دهندگان حقوقهای نجومی شمائیدوعامل ایجادشکاف یادره عمیق طبقاتی، ناشی ازعملکردعمدی شماست.
چراکه دارای خوی اشرافیگری هستیدافزایش حقوق نجومی بگیرهادرسال۹۸بیشترازحقوق یک بازنشسته میشود.کجای این مصوبه دارای رنگ وبوی اسلام است؟!!!
چرااسلام رانردبان خواسته های نفسانی خودکرده اید؟وبااین شیوه به دین ضربه واردنمودید.
شما مقامات بااینگونه عملکرد،فاصله خودرا، بامردم زیادمیکنیدوروزبه روزچهره واقعی خودرا به قضاوت مردم میگذارید.
مردم درفشاراقتصادی وتورم صددرصدی درحال غرق شدن هستندوشمابجای آنکه نمایندگان ملت باشیدنماینده منافع خودونجومی بگیران هستید.
این همه مذاکراتی که مدیران کانونهای صنفی وفعالین صنفی باشما درجهت تفهیم تبعیض موجودوفقرمعیشتی بازنشستگان انجام دادند بازشمابه همان راهی رفتیدکه ذات شما خواهانش بود.
خداوندا:گویاعده ای میخواهندمردم را ناراضی کنندوکشوررا واردبحران نمایند
پروردگارا: ازتومیخواهیم بانیروی خودحامی ما مردم زجرکشیده باشیدوبینشی به ما عطا فرما تاازحقوق مغفول مانده خودبنحو احسن دفاع کنیم. آمین

 

محمد اشرف ورشو چی

ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

پست های مرتبط

پیام بگذارید