محاسبه هزینه سفر فرهنگیان و مدارک لازم برای هزینه سفر

 

هزینه جابجایی محل خدمت (هزینه سفر)باتوجه به سال انتقال دائم فرهنگیان به دو دسته تقسیم شده وهردسته به روش خاصی محاسبه می شود:

الف)انتقال دائم قبل ازسال ۹۶
ب)انتقال دائم بعدازسال۹۶٫

الف)انتقال دائم قبل ازسال۹۶

برای پرسنلی که قبل ازسال۹۶ ازیک شهرستان به شهرستان دیگری(اعم ازداخل یاخارج استان) به طوردائم منتقل شده اند.براساس آخرین حکم کارگزینی سال۱۳۸۷فرد هزینه سفرتوسط کارگزینی اداره مبدا محاسبه ودرصورت تامین اعتبارپرداخت می شود.
بندهای مشمول هزینه سفر درحکم کارگزینی سال۸۷ عبارتنداز:حقوق ،فوق العاده شغل،حداقل دریافتی،فوق العاده جذب ،فوق العاده برجستگی، حق مسئولیت ،حق همترازی.
الف)برای مسافت های زیر۱۵۰ کیلومتر نصف مجموع بندهای فوق.
ب)برای مسافتهای بالای۱۵۰ کیلومتر برابر مجموع بندهای فوق.

ب)انتقال دائم ازسال ۹۶ به بعد
برای انتقال دائم سال ۹۶ وبعدازآن هزینه جابه جایی محل خدمت وهزینه حمل وسایل واثاثیه زندگی مطابق بخشنامه جدیدی توسط کارگزینی اداره مبدافرد محاسبه میشود.

هزینه جابه جایی:

نصف ضریب سال ضرب در مسافت دوشهربه کیلومتر ضرب درتعداد افرادتحت تکفل فرد، حاصل مبلغ هزینه جابجایی محل خدمت است.

هزینه حمل وسایل زندگی:

در حکم انتقال دائم به منطقه خروجی که توسط کارگزینی اداره مبدا صادرشده، بندهای: حق شغل،حق شاغل،فوق العاده مدیریت،فوق العاده ایثارگری،فوق العاده شغل، فوق العاده سختی کار قابل احتساب است.

برای مسافت های زیر۱۵۰ کیلومتر معادل نصف مجموع بندهای فوق.

برای مسافت های بالای۱۵۰ کیلومتر معادل مجموع بندهای فوق به عنوان هزینه جابجایی وسایل زندگی محاسبه خواهدشد.

هزینه جابه جایی وحمل وسایل زندگی فردبرابر است با مبلغ هزینه جابه جایی به اضافه مبلغ هزینه حمل وسایل واثاثیه زندگی.

مدارک موردنیازجهت محاسبه هزینه جابجایی محل خدمت وحمل وسایل زندگی:
۱-درخواست کتبی فرد
۲-تصویرتمام صفحات شناسنامه وکارت ملی کارمندوافرادتحت تکفلش
۳-تصویرپشت ورو کارت ملی کارمند
۴-تصویرحکم انتقال دائم ازمنطقه خروجی (این حکم درزمان خروج توسط کارگزینی اداره مبدا صادر شده)
۵_تصویرحکم انتقال دائم ازمنطقه ورودی(این حکم درزمان ورودبه اداره مقصد توسط کارگزینی اداره مقصدصادرشده).
توضیح اینکه:محاسبه مبلغ هزینه جابجایی محل خدمت وحمل وسایل زندگی(هزینه سفر) برعهده کارگزینی اداره مبدامی باشد. پرداخت نهایی آن برعهده حسابداری اداره مبدا می باشدودرصورتیکه اعتبارآن ازوزارتخانه تامین شودپرداخت خواهد شود. متاسفانه چندسالی است که به دلیل مشکل بودجه هنوز هزینه سفر پرداخت نشده است.

Related posts

Leave a Comment