آیا افزایش امتیاز جداول و حقوق و مزایای شاغلین در مقطع زمانی فعلی برای بازنشستگان فرصت محسوب می شود یا تهدید ؟ ( بخش دوم )

 

 

آیا افزایش امتیاز جداول و حقوق و مزایای شاغلین در مقطع زمانی فعلی برای بازنشستگان فرصت محسوب می شود یا تهدید ؟ ( بخش دوم )

 

 

 

 

 

قطعا دولت های دهم ، یازدهم و دوازدهم به تکالیف قانونی خود در خصوص اجرای بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف اقدام ننموده اند در غیر اینصورت این اختلاف ۱.۵ تا ۲ برابری نباید در حقوق بازنشستگی بازنشستگان سنوات مختلف ایجاد می شد. لیکن با منقضی شدن قانون برنامه پنجم توسعه این ماده چون در برنامه ششم تکرار و ثبیت نشده زمینه اجرای قانونی ندارد لیکن خوشبختانه قانونگذار در مفاد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه به رفع تبعیض و نابرابری و برقراری توازن و عدالت بین دریافتی ها و حقوق شاغلین و بازنشستگان تاکید نموده که این امر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هم همخوانی و سازگاری دارد.

دولت دوازدهم در واپسین روزهای سال ۹۵ و در بیست و یک اسفند ۹۵ از اختیارات موجود در بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که در پایان این سال منقضی می شد بهره برداری نمود و با صدور و ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران به دستگاههای اجرایی زمینه افزایش حقوق و مزایای کارمندان شاغل را با شروطی مهیا نمود ولی همین دولت متاسفانه با اینکه از سال ۹۲ متصدی امور اجرایی کشور بود از اجرای بند ج همین ماده ۵۰ غفلت ورزید و در واقع نخواست از این مجوز قانونگذار برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف بهره برداری نماید بعبارتی ضرب المثل ” یک بام و دو هوا ” واقعا در اینجا مصداق عملی پیدا کرد و دو فرزند و ابوابجمعی قانونی دولت یکی شد فرزند اصلی با ریشه خونی و دیگری شد فرزند خوانده مورد مصداق بی عدالتی و تبعیض.

قربون برم خدا را یک بام و دو هوا را

یک بر بام سرما را یک بر بام گرما را

در حال حاضر خواسته ما از مجلس و دولت در خصوص ایجاد این دو گانگی و تبعیص آشکار توسط نوبخت و جریان نوبختیان و دولت در موارد زیر متجلی می گردد :

اگر منابع مالی وجود دارد باید برای هر دو گروه وجود داشته باشد و اگر منابع مالی وجود ندارد برای هر دو گروه نباید وجود داشته باشد و مجلس نباید به دولت اجازه دهد با استفاده از اختیارات تفویضی قانونگذار بر دامنه این تبعیض و نابرابری و اختلاف حقوق و مزایای شاغل و بازنشسته بیش از این بیافزاید.

ما جامعه بازنشستگان دولت به حقوق برادران و خواهران خود در جامعه کارمندان شاغل کاملا احترام می گذاریم و از افزایش حقوق و مزایای آنان ( با توجه به تورم لجام گسیخته فعلی که حاصل سیاستها و برنامه های نوبختیان در دولت دوازدهم است ) کاملا خرسند و از آن استقبال می کنیم مشروط به اینکه دولت دوازدهم سیاست یک بام و دو هوا را که منشا تبعیض و بی عدالتی است را کنار بگذارد و به همان میزانی که تمایل و قصد دارد به حقوق و مزایای کارمندان شاغل بیافزاید باید بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و به استناد مفاد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه موضوع متناسب سازی دریافتی ها در همین مقطع زمانی به حقوق جامعه بازنشستگان دولت هم اضافه نماید.

در صورتیکه دولت دوازدهم به سیاست های تبعیض آمیز خود در خصوص دو فرزند خونی و اصلی خود ادامه دهد ، متاسفانه باعث ایجاد اختلاف حقوق بیش از دو تا سه برابری بین کارمندان شاغل و بازنشسته خواهد شد که با اصول قانون اساسی و برنامه های توسعه کشور کاملا مغایرت دارد و متناسب سازی و تامین بودجه آن را تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ میسور نخواهد کرد.

از مجلس شورای اسلامی درخواست می کنیم از بی تفاوتی در مورد ادای حقوق ملت و همچنین عدم استیفای کامل حقوق قانونی جامعه کارکنان و بازنشستگان دولت بعنوان بخشی از ملت توسط قوه مجریه دست بردارد و با استفاده و بهره برداری کامل از ابزارهای نظارتی موجود در قانون اساسی که در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی تعبیه شده است تصیمات و اقدامات قانونی لازم را اتخاذ و انجام دهد و اجازه ندهد دولت دوازدهم مانند دولتهای نهم تا یازدهم بر افزایش تبعیض و نابرابری بین حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت دامن زند و این دو فرزند دولت را از منظر اجرای قانون و تکالیف و تعهدات قانونی دو گانه ببیند و به یکی توجه کامل نموده و رضایت و رفاه نسبی وی را مهیا کند و فرزند دیگر را فرزند خوانده و موجود اضافی تلقی نموده و از تامین ابتدای ترین وجه حیات آنها یعنی معاش و درمان احتراز نموده و آنان را در کف خیابان رها کند و در مصاحبه های خبری توسط مقامات دولت این فرزند بزعم دولت ناخوانده و غیر خونی و فرزند خوانده را زیاد خواه و اضافی و خارج از دولت تعریف و تشریح کند که نه با اصول قانون اساسی منطبق است و نه با قوانین عادی و قوانین برنامه های توسعه و نه با احکام شرعی و عرف جوامع انسانی.

 

 

 

وحید محمدزاده

ارسالی از : نصراله خلیلی معلم بازنشسته

Related posts

Leave a Comment