گزارش جلسه امور رفاه سفر بازنشستگان

گزارش جلسه امور رفاه سفر بازنشستگان

 

 

نخستین جلسه کمیته رفاه وسفر در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۶راس ساعت ۱۴در محل صندوق بازنشستگی با حضور خانم دکتر زاده غلام وخانم جنتی و آقایان معصومی و شیخی غضنفری واینجانب نسرین پور حصیری تشکیل شد.
در ابتدای جلسه خانم دکتر زاده غلام در رابطه با کمیته رفاه وهدف از تشکیل این کمیته خواهان نقطه نظرات حاضرین در جلسه شدند.
ابتدا جناب غضنفری ضمن انتقاد کردن از آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق وتسلیم شدن اعضای کمیسیون در برابر تصمیم دکتر نوبخت بخشی از خواسته های بازنشستگان رادرکمیته رفاه (از قبیل زیاد کردن تعداد سفرهای سوبسیت دار صندوق وارزشمند کردن کارت سفر و دادن هزینه سفر به بازنشستگان ) مطرح کردندهمچنین ازصندوق خواستند در مورد دارایی های صندوق یه مقدار شفاف سازی بکنه وبازنشستگان را کم وبیش در جریان مشکلات صندوق قرار دهد ، همچنین در رابطه با اختیارات کانونها ورای گیری در کانونها پیشنهاد های سازنده ای را مطرح کردند.
سپس خانم جنتی از طرف وزارت کشور در رابطه بافعال کردن کارت منزلت وهمین طور سفرهای سوبسیت داروزیاد کردن تعداد سفرها وهمچنین ایشان از بعضی از هتل هادر سفرهای سوبسیت دار اینکه اطاق سینگل در اختیار بازنشسته قرار نمیدهند انتقاد کردند،همچنین خانم جنتی از صندوق خواستند که با رایزنی با اماکن رفاهی وتاریخی آنها را متقاعد کنند که بازنشسته بتواند ازاین مکانها باارائه کارت منزلت دیدن کند .هم چنین در رابطه با کانونها ورای گیری در کانونهانقطه نظراتشون را فرمودند.
بعد من پیشنهادات دوستان را که جمع بندی کرده بودم مطرح کردم.
ابتدا در رابطه با فرهنگ سازی احترام به بازنشسته در جامعه را مطرح کردم وتاکید کردم در این رابطه بیشترین نقش را رسانه های ارتباط جمعی وشهرداریها بوسیله تبلیغات روی بیلبوردها میتوانند داشته باشند که بنوعی احترام به افراد میانسال برای تمام شهروندان نهادینه بشود طوری که خود شهروند داوطلب برای خدمت به بازنشسته بشود.

سپس پیشنهادات دوستان را در چند حیطه به شرح زیر عنوان کردم:

۱- حیطه سفرها های ومحدوده گردشگری وزیاد کردن سفرها بصورت سالی یک سفر،ودر صورت امکان سفرهای یک روزه از طرف کانونها
۲-حیطه ورزش بازنشستگان وچگونگی استفاده از اماکن ورزشی وخصوصی ودولتی به کمک سازمانهای زیربط ودادن تخفیف ویژه به بازنشستگان با ارائه کارت منزلت وترتیب دادن مسابقات ورزشی بین بازنشستگان
۳-حیطه امکانات رفاهی وچگونگی ارائه خدمات رفاهی بوسیله ترمینالهای اتوبوسرانی ودفاتر هواپیمایی وهتل ها وموزه ها وسینما وتاتروفروشگاههای زنجیره ای وانواع بیمه ها
۴-حیطه وام ودادن وام بلاعوض بخصوص به بازنشستگانی که خود یا خانواده آنها بیماری لاعلاج دارند.همچنین دادن وام ازدواج برای فرزندان بازنشسته وهمچنین خدای نکرده دادن حق دفن وکفن در کوتاه ترین زمان ممکن به خانواده بازنشسته
۵-زیر شاخه عیادت از بیماران وشرکت دادن آنها در فعالیتها و مسابقات ورزشی در رده های سنی مختلف
تاکید بر دوباره برقرار کردن حق عائله مندی بازنشستگان خانم مجرد وبازنشستگان بد سرپرست واختصاص دادن پارک مخصوص بازنشستگان در تمام شهرها با همکاری شهرداری ها
ومانند سایر حضار شرکت کننده بیترین تاکیدم روی ارزشمند کردن کارت منزلت بود .
بعدا جناب نوربخش رییس کانونهای تهران در رابطه با کارت منزلت وغیر کاربردی بودن آن وهمچنین بازنشستگانی که کسی را بعنوان همراه در سفر ندارندواین حق به آنها داده بشود که بصورت دوبرابر از سفرها استفاده بکنند ،همچنین ایشان پیشنهاد کردند که تعداد سفرها بیشتر بشه وهمچنین مقدار ۳۷۵ تومان را با توجه به تورم کنونی بیشتر بکنند .ایشان در رابطه با دادن وام به افرادیکه نیاز مبرم دارند حتی اگر بدهکار باشند اشاره فرمودند.
همچنین ایشان به مقدار کمی که دولت برای افزایش حقوق در نظر گرفته انتقاد داشتند .
در پایان صحبتهای افراد شرکت کننده خانم دکتر زاده غلام فرمودند که خوشبختانه از مدتها قبل صندوق بفکر برداشتن سقف سنی کارت منزلت وهمچنین کاربردی کردن این کارت کرده ودر این رابطه با جاهایی رایزنی انجام داده وبا توجه به اینکه همه افراد شرکت کننده به کارت منزلت اشاره کردندقرار براین شد کارت منزلت ونحوه استفاده بهینه از این کارت اولین اقدام عملی در کمیته رفاه باشد .

گزارشی از : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment