خود شیفتگی وخود محوری دو آفت بی درمان بازنشستگان

خود شیفتگی وخود محوری دو آفت بی درمان بازنشستگان

 

 

 

 

تشکیل کمیته های ۵ گانه ابتکار وخلاقیت و نشانه و مظهر قدرت ، شجاعت وحق خواهی و اجرای عدالت و ممانعت از قانون گریزی مسئولان در فضای حقیقی
با گلوله های تنش زا ومنفی مانع فعالیت نماینده بازنشستگان نشویم .

آسیب شناسی کنشگری صنفی

حلقه مفقوده فعالیت صنفی بازنشستگان در چهارموضوع مهم وکلیدی باید واکاوی واسیب شناسی گردد:
ترس ، بی تفاوتی ، و عدم اتحاد وانسجام ، غرور ومنیت )
که در گروهها به اوج خود رسیده است .متاسفانه بسیاری از دردهایی که ما با انها دست به گریبان هستیم درحقیقت در افکاربازنشستگان و جاه طلبی آنان جای خوش کرده اند.
صداقت وجوانمردی اولین فصل کتاب انسانیت است .چرا مدیر گروهها تا کنون حتی در همایش های گوناگون تا کنون نتوانسته اند درترسیم یک نقشه راه منسجم واحقاق حق وعدالتخواهی به یک موفقیت و اجماع کلی برسند .
اگرمدیر گروهی قدرت وشجاعت وشهامت اداره گروهی را ندارد تفویض اختیار کند.جامعه بازنشستگان گرفتار بی برنامگی وبی تفاوتی وعدم سازماندهی و اتحاد وانسجام وصداقت در گفتار وشجاعت در عمل وحس برتری طلبی و خود محوری افراد گردیده است .
گاهی باید زاویه دید وبینش خود راتغییر دهیم ویا گذشت وهمفکری وهمدلی وهم اندیشی راجایگزین بحثهای واهی کنیم،با اراده قوی وتعیین اولویتها دراهداف به موفقیت رهنمون شویم.
بی تفاوتی ومخفی کاری بعضی از مدیران ومصمم نبودن بر تصمیمات و تغییر ان به نفع گروهی خاص و گاهی یک حالت دفاعی در برابر مسائلی است که فکر میکنیم قادر به روبرو شدن و مبارزه با آن مسائل نیستیم.
اگر چه خودمان توانایی کاری را نداریم حداقل همکارانی که تلاش میکنند را دلسرد نکنیم .

زمانی که برنده ها زیرآب ها دنبال مروارید می گشتند،بازنده ها می گفتند، آب سرد است ! “
وقتی به خودتان می گویید:“برایم اهمیت ندارد”، یا” به نتیجه ای نمیرسیم”نه تنها خود را از دیگری یا جمعی جدا می کنید بلکه خود را از قدرت درونیتان جدا می سازید.
این روزها،بی تفاوتی و زیر آبی رفتن ما فرهنگیان، تقریبا مد روز شده است.
“بی تفاوتی”آسانترین گزینه است.
لازم نیست برایش وقت بگذارید.می توانید در خانه بمانید، غذایتان را بخورید و بخوابیدبه جای آنکه نگران سالمندان بیماروناتوان فرهنگی باشید که در رنجند یابا ترس و غرور ومنیت زندگی کنید.
ساکت ماندن و بی تفاوتی بزرگترین گناهانند”.و این همان چیزی است که این روزها اکثر ما فرهنگیان بازنشسته با آن مواجه هستیم وانتظار داریم دولتمردان قربان صدقه ما بروند .
روشن وقطعی بودن هدف نقطه شروع تمام موفقیت هاست سخنان من پر از حقایق تلخ است که بااشک چشم بازنشستگان برساحل خود رایی وخودخواهی وجاه طلبی عده ای که شاید خود راصاحب علم وفضیلت وکرامت و مدیر گروه پر مدعا هم می دانند خواسته ویا سهوا راه اطلاع رسانی وروشنگری واگاهی بخشی را با بهانه تراشی ومانع های تنش زا با هزاران ساعت وقت تلف شده در گروهها با هزینه های سرسام آور اینترنت وغیره…اما بی نتیجه مسدودکرده اند.

تنها نیروی محرکه موفقیت وفرهنگ مطالبه گری اگاهی واموزش مسایل صنفی است که مانند بنزین سوپر اعضای یک گروه را به حرکت وراه تحقق اهداف صنفی را میسر ومسوولان را وادار به پذیرش خواسته ها می کند
متاسفانه گروهها متاثراز افکار انسانهای خوش فکر؛ترسوو کینه توزو منفی گرا است که پذیرش سخنان حق برایشان ناگوار وبرعلیه هرکسی جبهه گیری منفی می کنندو گروهها را با تعصبات جناحی ونفوذی وخود محوری وانحصار طلبی خود ازمسیر حق خواهی منحرف می کنندو مانع فعالیت افراد خدوم می شوند
وبطور مستمرسعی بر تحمیل عقاید نادرست وتکروی وموازی کاری وتکروی دارند و باعقاید نادرست خود واصرار بران سدی بلند را درمقابل مطالبه گری واقعی ایجاد کرده اند

کسانی که دارای عزم راسخ باشند حتی جهان را مطابق میل خودشان تغییر می دهند تحقق خواسته های بازنشستگان به میزان تلاش ‌برنامه ریزی انان سنجیده می شود نه از تاثیر پذیری افراد است.
رویای بدون نقشه وبرنامه فقط یک ارزوست .لطفا مراقب حرفهایی که به همکارانتان می زنید ویا پست هایی که می نویسید باشید کلمه ها گلوله های نا پیدایی هستند که در جسم وروح انسان عبور می کنند ودر روح وفکر مخاطب نفوذ می کنند وسبب لفت وخروج‌افراد از گروه وعدم رضایت می شود باید دررفتار وکردار ونحوه برخورد تجدید نظر و رفتار خودرا اصلاح کنید .

ریمووکردن افراد نشانه ضعف شخصیتی وعدم توانایی در پاسخگویی ونوعی انتقام شخصی ومسدود کردن فعالیت صنفی است.لذا شایسته است قبل از هر تصمیم گیری چهار گزینه فوق را مرتفع و نسیت به تقویت وبهبود ان اقدام کنیم.

همه ما جاذبه باشیم نه دافعه!!؟

نصرالله خلیلی

Related posts

Leave a Comment