گزارش دیدار بسیار مهم فعالان فرهنگی با جناب مهندس سید مهدی مقدسی نماینده اراک + تصاویر

گزارش دیدار بسیار مهم فعالان فرهنگی با جناب مهندس سید مهدی مقدسی نماینده اراک + تصاویر

 

 

 

گزارش دیداروسخنان مهم جناب آقای مهندس سیدمهدی مقدسی یکی از نمایندگان محترم اراک درمجلس بهمراه تصاویرونامه تنظیمی درمورداصلاحیه تبصره۱۲ که برای کمیته های پنج گانه وبه نمایندگان استان بطورجداگانه ازجمله جناب مقدسی ارسال گردیده تقدیم حضورتان میگردد.

گزارش فوق بواسطه استادنصراله خلیلی خبرنگاروبازنشسته فرهنگی به۱۴خبرگزاری معتبرازجمله واژه نیوز و وکیل ملت جهت آگاهی سایر نمایندگان ارسال خواهدشد.

همچنین مذاکرات فیمابین بازنشستگان ونماینده فوق الاشاره پس ازتایپ وامضای مسئول دفترایشان دراراک درتابلوی اعلانات شورای مرکزی کانونهاجهت رویت سایربازنشستگان نصب خواهدگردید.

(گزارشی ازیک دیدارمهم)

صبح روزجمعه مورخه ۵/۱۱/۹۷دردیدارجمعی ازبازنشستگان :

جناب مهندس مریخی ازفعالان صنفی

آقای اسماعیل عبدی رئیس کانونهای بازنشستگی استان

آقای محمودعقیلی رئیس کانون بازنشستگان استانداری وشهرداریها

آقای قاسم پیرولی بازنشسته

باجناب آقای مهندس مقدسی یکی ازنمایندگان محترم شهرستان اراک دردفترایشان صورت گرفت که موضوع گفتگو به شرح زیر تقدیم حضورتان میگردد:

درابتداجناب مهندس مریخی درموردطرح تامین مبلغ۸۰۰۰میلیارتومان متناسب سازی بواسطه آقای سلمان خدادادی ومحل تامین اعتبارآن چندسوال مطرح نمودند.

جناب مقدسی که کاملا درجریان امرقرارداشتندتاکیدنمودندمواردازسوی ایشان باجدیت پیگیری ورصدمی شود.

نماینده محترم اراک همچنین تاکیدنمودندلابی گری بین نمایندگان جهت پیگیری وحل بخشی ازمشکلات معیشتی بازنشستگان درجریان امرقراردارد.

درادامه افزودندباتوجه به جومساعدکمیسیون تلفیق ورایزنیهایی که درفراکسیونهادراین زمینه داشته اندودارندبه افزایش بین ۵تا۶هزارمیلیاردتومان براعتبارتخصیصی درپیشنهادبودجه خوش بین هستند.

این نماینده افزودندروزیکشنبه ۷/۱۱/۹۷شاهددفاعشان ازافزایش ردیف اعتبارمتناسب سازی حقوق بازنشستگان درصحن علنی مجلس خواهیم بودکه مستقیماازرادیووتلویزیون پخش خواهدشدوبازنشستگان عزیز میتوانندازاین طریق درجریان موضوع سخنرانی ایشان باشند.

مهندس مقدسی دربخش دیگری ازدیدارامروزافزودندروزسه شنبه جلسه ای درموردماده ۱۲ ومتن نامه تحویل شده جناب مریخی دردستورکارقرارمیگیرد.

منابع تامین اعتبارپیشنهادی ازجانب مهندس مریخی نیزدراختیارنماینده محترم اراک قرارداردولذاسفارش نمودندتیترواربه منابع پایدارومطمئن به استثنای درآمدحاصل ازفروش نفت اشاره شودتاقابل طرح درکمیسیون تلفیق باشدولذاموضوع مورداشاره توسط جناب مریخی ازطریق فکس فردابه دفترجناب مقدسی درتهران ارسال خواهدشد.

درادامه ایشان ازمهندس مریخی خواستنددرصورتی که لازم میداننددرروزهای دوشنبه ویاسه شنبه حداکثرسه نفرباجناب دکترپزشکیان ودیگرنمایندگان صحبتی داشته باشندولذاقبل ازآن باارسال پیامک ایشان رادرجریان امرقراردهندتاامکان دیدارباجناب دکترپزشکیان فراهم شود، که دراین ارتباط جناب مریخی درحال رایزنی بادیگرفعالان صنفی هستند.

بخش مهم سخنان آقای سیدمهدی مقدسی نماینده محترم اراک بشرح زیرتقدیم حضورتان میگردد:

 

 

بخش دوم سخنان نماینده اراک

 

بخش دیگری ازسخنان مهم نماینده اراک جناب مهندس سیدمهدی مقدسی:

تلاشهای زیادی بواسطه من وهمکارانم صورت گرفته تاسهم اعتباری موردنیازافزایش حقوق بازنشستگان دربودجه سال ۹۸محقق شود.

دراین خصوص پیشنهادات ازسوی جمعی ازنمایندگان مجلس ارائه شده که درهنگام رسیدگی تبصره ۱۲به این پیشنهادات توجه شود.

بنده امیدوارهستم که کمیسیون تلفیق منابع موردنیازتحقق احکام برنامه ششم ومتناسب سازی حقوق بازنشستگان وشاغلین رابه سرانجام برسانیم ودغدغه بازنشستگان عزیزلشکری وکشوری وغیره برطرف گردد.

چنانچه به هردلیل کمیسیون تلفیق به این جمعبندی نرسندبنده وجمعی ازهمکاران درصحن مجلس تمام تلاش خودرابه منظورتحقق این خواسته بحق ومنطقی بکارخواهیم بست.

تاحدی که بنده اطلاع دارم ودرفضای مجلس قراردارم خوشبختانه قریب به اتفاق نمایندگان نظرمساعدی دراین رابطه دارند.

امیدوارهستم موضوع درکمیسیون تلفیق به سرانجام برسدتانیازبه تلاش درصحن مجلس نباشد.

بشرط حیات باافتخاردرنطق روزیکشنبه ۷بهمن دردفاع ازافزایش حقوق بازنشستگان دریک نطق رسمی انجام وظیفه خواهم نمود.

باسپاسی ویژه ازنماینده محترم اراک مهندس سیدمهدی مقدسی وآرزوی توفیق بیش ازپیش ایشان

تهیه،تنظیم وویرایش:قاسم پیرولی – جلال غیور

 

 

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment