چرا ما بازنشستگان کشوری خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ هستیم! این قانون چه می گوید؟

چرا ما بازنشستگان کشوری خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ هستیم! این قانون چه می گوید؟

 

 

 

فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حقوق ومزایااست و شامل مواد۶۴، که ضریب ریالی۵۰۰ برای مبنای حقوق ازسال اجرای قانون .م.خ.ک۸۶برای شاغلین و بازنشستگان وافزایش این ضریب براساس نرخ تورم در سالهای بعد تعیین نموده است،ولی متاسفانه حقوق بازنشستگان مطابق نرخ تورم طبق این ماده افزایش نیافته و اختلاف بیشتر از ۷۰% بین حقوق بازنشستگان ودیگرشاغلین بوجود آمده، درصورتی که ماده ۶۴ قانون مدیریت اعلام و تاکید میدارد به همان “میزانی” که به حقوق شاغلین اضافه شده به حقوق بازنشستگان باید اضافه شود.
“پیام ماده ۶۴مساویست بااصل همترازی” که متاسفانه این همترازی در سنوات گذشته اجرا نشده است.
مواد۶۵الی۶۸مربوط به جداول شغلی،رتبه بندیها ،پست ها،سرپرستی ها ،تحصیلات ،دوره های آموزشی وفوق العاده های احکامی است که بعضی ازبندهای فوق درزمان بازنشستگی دراحکام منظورنشده است وامتیازات آن در فصل سیزده کسرشده واین امرازدیگردلایل ایجاد شکاف واختلاف درحقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین است و “اصل همترازی حقوق هارعایت نشده است.”
فصل۱۳در ارتباط با تامین اجتماعی پس ازبازنشستگی است که شامل شرایط بازنشستگی ومحاسبه سنوات و نحوی کسورات وبرقراری احکام بازنشستگان کشوری طبق ماده ۱۰۹ وجدول الف است که درطول ده سال گذشته تطابق وهمخوانی و همسان ب مواد ۶۴ الی ۶۸ فصل ده و ۱۲۵و ۱۲۶ فصل ۱۵ نداشته است وبرای اولین بار بعد ازاجرای اشتباه نظام همسان سازی پلکانی درسال ۹۵ ،امتیازات بند الف ماده ۱۰۹ تحت عنوان غلط و اشتباه همسان سازی حقوق هادرسال ۹۶ افزایش پیدا کرده ولی بدلیل ایجاد مرز ۲میلیون متاسفانه بصورت پلکانی اجرا گردید. “واصل همترازی رعایت نگردیده است”.
فصل ۱۵اشاره به ماده ۱۲۵ داردکه ضرایب حقوق ازاولین سال اجرای قانون مدیریت برمبنای ۵۰۰ریال تعیین گردید و درسالهای بعدحداقل به اندازه نرخ تورم حقوق هاافزایش یابند که متاسفانه وطبق مستندات افزایش نیافتندواختلاف بیش از۷۰درصدی بین حقوق های بازنشستگان بادیگرکارکنان ایجادکرده است و”اصل همترازی اجرا نگردید”.
نفس و ماهیت مواد ۶۴ الی ۶۸و ۱۰۹ و۱۲۵ و ۱۲۶ برای اجرای درست و قانونی یکی است و درفصول مختلف قانون مدیریت بصورت مکرر آمده، بقیه مواد وبنده ها طبق مواد فوق الذکر وبخصوص رعایت واجرا نکردن ماده ۱۲۶ از ابتدای اجرای آزمایشی قانون م.خ. ک ،ازدیگر عوامل ایجاد اختلاف حقوقی بین بازنشستگان با دیگر شاغلین و بازنشستگان جدید است.
درنتیجه پیگیری و تاکید ما بازنشستگان باید براجرای قانونی مواد ۶۴ الی ۶۸و۱۰۹و۱۲۵و۱۲۶قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام بازنشستگان کشوری و بخصوص بازنشستگان قبل از اجرای این قانون است، نه ادامه همسان سازی سالهای گذشته تا سال۱۴۰۰ ، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ ساری و جاری برای ایجاد عدالت و همترازی در نظام پرداخت حقوق بازنشستگان وبا شاغلین نکته مجهول و نامفهومی ندارد و مسئولین دولت و مجلس حق ایجاد تغییرات در مواد و تبصره های آن که بر ضرر بازنشستگان و باعث ضایع و پایمال شدن حق و حقوق آنها شود را ندارند….

 

 

محمد قاسم کهزادی –نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment