نامه فرهنگیان کشور به جناب دکتر علی لاریجانی

نامه فرهنگیان کشور به جناب دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

 

 

 

با سلام واحترام
شوربختانه سالهاست دولت ومجلس نسبت به آموزش وپرورش ، معلمین وبارنشستگان بی مهری کامل نموده آنچنانکه این نهاد هم اکنون درحالت احتضار قرارگرفته است .

آموزش وپرورشی که ۴۰سال پیش بانیمی ازپوشش تحصیلی کنونی حدود ۷%ازتولیدناخالص ملی و۳۰% ازبودجه عمومی کشوررادربودجه خود میبیند.

آموزش وپرورشی که برخلاف اصول ۳ و۳۰ و۴۳ قانون اساسی نتنها رایگان نیست بلکه نخستین رتبه خصوصی سازی را دربین کشورهای عضو یونسکو رادارا میباشد .

این تراژدی با بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۸ وبودجه پیشنهادی برای همترازی حقوق بازنشستگان عمیق تر وغم انگیزتر شد درحالی که بودجه برخی نهادها تا ۳۱% افزایش یافته است .

بودجه آموزش وپرورش نسبت به بودجه سال قبل بیش از دوهرار میلیارد تومان کاهش یافته است .

توجه شایان شما نمایندگان را می طلبد که بند ۴ تبصره۱۹ وبندهای ۱و۲و۳و۴ تبصره ۲۱ بودجه پیشنهادی علاوه براینکه نغض آشکار مواد ۳ و۳۰ و۴۳ قانون اساسی وزیرپاگذاشتن ماده۱۳وبیشتر مواد دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری وماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه وروح چشم انداز بیست ساله است شاید اخرین تیرخلاص به پیکره نحیف آموزش وپرورش ومعلمان وبازنشستگان درحال احتضار کشور باشد .

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که توسط شماونمایندگان به تصویب رسیده وبه تایید شورای نگهبان رسیده وبار مالی آن درهمین قانون پیش بینی گردیده واتفاقا توسط شخص شما جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید ولی متاسفانه باگذشت نزدیک به ۱۲ سال این قانون درحق بازنشستگان اجرایی نگردیده وبخاطر عدم اجرای این قانون سفره بازنشستگان حتی ازشاغلین که آنها نیز از دریافتی اندکی برخوردارند برابر اعلام بانک مرکزی.بیش از۷۰% تهی تر گردیده وهرروز که می گذرد تهی وتهی تر میگردد .

ماده ۸۵ همین قانون مدیریت وزارت آموزش وپرورش را ملزم میدارد تا بارنشستگان را همسان با شاغلین بیمه تکمیلی نماید ولی متاسفانه ورارت آموزش وپرورش از اجرای این ماده قانونی سربازمیزند
قانون مدیریت خدمات کشوری که میبایست بعدار ۵ سال دائمی گردد متاسفانه همچنان در کمسیون مجلس خاک می خورد.

همترازی بارنشستگان برابر مصوب مجلس میبایست تا پایان برنامه ششم به مدت ۵ سال عملی گردد ولی با گذشت دوسال هنوز بیش از ۱۰% عملی نگردید لذا از مجلس محترم تقاضای حداقل ۱۵هزار میلیارد تومان جهت همترازی را برای سال ۱۳۹۸ داریم تا همترازی درموعد مقرر انجام گردد.

نوشتن بودجه انقباضی برای آموزش وپرورش وآنقدرانبساطی برای دیگر نهادهای قدرت وشرکتهای دولتی بی عدالتی آشکار وتوهین به توسعه انسانی ۱۴ ملیون دانش آموز وحدود دوملیون فرهنگی شاغل وبازنشسته است .

لذا از جنابعالی وهمه نمایندگان شریف خواستاریم نسبت به مسئولیت خوددرحفاظت ونظارت برقوانین قیام نموده وضمن ردبودجه پیشنهادی انقباضی وناعادلانه دولت ، بودجه آموزش وپرورش وبودجه همترازی حقوق بازنشستگان را گونه ای تصویب نمایید که هم آموزش وپرورشی رایگان وبا کیفیت در اختیار همه مردم ایران قرارگیرد وهم به وضعیت معیشت معلمان شاغل وبازنشسته کمک شایانی نماید .

به شما بعنوان امین مردم ایران توصیه میگردد به سوگندی که برای بر قراری عدالت ورفع تبعیض یاد نموده اید وفادار باشید .

موفقیت روز افزون وسربلندی ملت ایران را آرزومندیم .

 

 

 

 

 

 

سخن فرهنگیان شاغل وبازنشسته سراسر کشور

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment