افزایش همترازی حقوق بازنشستگان ، یا آب در هاون کوبیدن !!!!؟

افزایش همترازی حقوق بازنشستگان ، یا آب در هاون کوبیدن !!!!؟

 

 

 

تلاش برای افزایش همسانسازی حقوق بازنشستگان آب در هاون کوبیدن است.
وقتی توپ به زمین دیگران انداختن شگرد دولتمردان می شود
انگار چنین رویکردی در همه دولت ها موروثی شده است
آن چه روشن است این است که افزایش ندادن حقوق بازنشستگان تعمدی است واراده ایی برای برطرف کردن آن نمی بینیم .
آنچه مسلم است نقش غیرقابل انکار دولت فعلی در تشدید بحران معیشت قطعی است واصلاً دغدغه ای به نام بازنشستگان در تدوین بودجه۹۸ ندیده اند. متاسفانه طی سال های گذشته درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان آنچه از دولت تدبیر و امید برآمده است تنها مقصر جلوه دادن دیگران بوده است و لاغیر
در ۶ ساله حاکمیت دولتمردان تدبیر و امید هرآنچه درخصوص بازنشستگان ۰کم می آوردند سریع با بیان اینکه دولت قبلی چنین بود و چنان سعی در بی گناه و مظلوم جلوه دادن خود داشتند و با مقصر نشان دادن دیگران خود را از کم کاری ها مبرا می دیدند ، حال گیرم که دولت های قبلی مقصربخشی ازبی توجهی ها بودند شما درطول این ۶سال بزرگترین جفادرحق بازنشستگان کردید
بایدها و نبایدهایی درخصوص همسانسازی ها
انداختن توپ به زمین طرف مقابل یک تاکتیک نخ نما شده است که هنوز دولت از آن برای شانه خالی کردن از مسئولیت های خود استفاده می کنند. خروجی این شانه خالی کردن ها شده بحث سالیانه دوهزارمیلیارد همسانسازی یعنی همان قطره چکانی موردنظرنوبخت.
حال دولت،وزارت رفاه ،صندوق وسازمان برنامه وبودجه تاکیدکردند برید برای افزایش حقوق وچکش کاری متوسل شوید به نمایندگان! دولتی که اعتقاد به افزایش حقوق بازنشستگان ندارد اگرراست می گوید که افزایش وچکش کاری دست نمایندگان است خود باید اقدام می کرد ازحدود ۴۰هزارمیلیاردموردنیازهمسانسازی بخش اعظمی ازآن رابامنابع مشخص اختصاص می داد.
به فرض اینکه نمایندگان وکمیسیون تلفیق تصمیم بگیرند نصف مبلغ همسانسازی مثلا ۲۰هزارمیلیارد را برای همسانسازی اختصاص بدهدچون مجلس منابع آن راتعیین نمی کند واگرهمه نمایندگان به آن رای دهند وآن راتصویب کنند شورای نگهبان به خاطر مشخص نبودن منابع آن را رد خواهد کرد.
اگردولت مردان ونمایندگان اراده کنند که نمی کنندونخواهند کرد. هرچندمنابع تامین همسانسازی بهترازما می دانندولی ازمنابع ذیل دربودجه سال ۹۸به راحتی امکان پذیراست افزایش قیمت سیگار،هدفمندی یارانه ها،عوارض خروج ازکشور،واردات خودرو،تفاوت دلاروسکه ،مالیات برارزش افزوده ویااستفاده ازصندوق توسعه ملی یاذخیره ارزی کشوربااجازه ازمقامات مافوق و….. ازهمه اینها که بگذریم بسیارازدستگاه ها به شکل جزیره ایی که متنفذ هستند حقوق کارکنان خود راافزایش دادن وبااین وجود بحث همسانسازی برای این قشرفعلی بازنشستگان امکان پذیر نیست.
بعنوان مثال ازسالی که ردیف اعتباری همسانسازی برای بازنشستگان درنظر گرفته اند تاکنون حدود ۸هزارمیلیارد برای این موضوع درنظرگرفته اند باید بااین مبلغ تحولی درحقوق بخشی ازبازنشستگان ایجاد می شد ولی متاسفانه هیچ نمودی ازافزایش ها دیده نمی شود
یابه این نمونه توجه بیشتری داشته باشید متوسط حقوق بازنشستگانی که درسال ۹۶بازنشسته شده اند۲۵۰۰۰۰۰هزارتومان است.
بازنشستگانی که درسال ۹۷بازنشسته شده اند متوسط حقوقی معادل۳۴۰۰۰۰۰هزارتومان است .رشد افزایش بازنشسته ۹۷بابازنشسته ۹۶حدود۳۷درصداست.
بازنشسته ایی که درسال ۹۸ بازنشسته خواهد شد بطورمتوسط حقوقی معادل۴۵۰۰۰۰۰هزارتومان خواهد گرفت همین بازنشسته ۹۸بابازنشسته ۹۷رشد افزایشی درحدود۴۰درصدخواهد داشت .
بنا براین روند سرعت رشد حقوق بازنشستگان با شاغلین دراین پرسه همسانسازی بی نتیجه است مگرمعجزه ایی رخ دهد.

 

 

 

علی امیری ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment