بند بحث برانگیز درباره پرداخت حقوق بازنشستگان از صندوق توسعه ملی

بند بحث برانگیز درباره پرداخت حقوق بازنشستگان از صندوق توسعه ملی

 

 

 

دولت در بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ پیشنهاد داد کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران، از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.
در بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه آمده است: “در اجرای بند (ث) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه التفاوت هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال ١٣٩٨ نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری‌های خود تامین نمایند. درصورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه التفاوت را نکند، به دولت اجازه داده می‌شود آنرا از محل برداشت مجاز از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تامین نماید.”
این در حالی است که پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که رهبر معظم انقلاب تمایل زیادی به برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه ندارند. فرارو
ب )) ارتقاء امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 98 بصورتی داده شود که همترازی و همسان سازی کامل برای بازنشستگان کشوری لحاظ شود.!!!
دولت و نمایندگان مجلس در مورد اجرای اصولی و درست قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 که جاری و ساری است موارد زیر را مد نظر داشته باشندو بازنشستگان در دیدار ها با نمایندگان مجلس و وزیران موارد زیر را به آنها اعلام نمایند:
موضوع همترازی و همسان سازی دریافتی بازنشستگان سنوات مختلف در قالب نهایی نمودن قانون مدیریت بصورت پایدار مورد نظر هیئت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت واقع شود،
و پس از چندین سال از تصویب این قانون با دیدی کارشناسانه و عمیق و به دور از تنگ نظری و محدود نگری و با انجام اصلاحات اساسی و بنیادی و راهکارهای مناسب درفصل سیزدهم مرتبط با دریافتی بازنشستگان و امتیازات جداول مواد 109 و 110 به طور کلی اقدام شود.
ارتقاء امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 98 بصورتی داده شود که همترازی و همسان سازی کامل برای بازنشستگان کشوری لحاظ شود.
برابری و یکسان سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق آخرین بازنشسته مشابه و همتراز خود از لحاظ تحصیلات، شغل وسنوات خدمت با تامین بارمالی در بودجه سال 98 اجرایی گردد، به گونه ای که هر بازنشسته متناسب با مدرک تحصیلی ، پست سازمانی ، سنوات خدمت وبطورکلی تلاشها، زحمات و شایستگی های دوران خدمت از مزایای طرح بهرمند شود.
برای جلوگیری از ایجاد نابرابری مجدد و مشکلات در سال های بعد باپیش بینی موضوع همترازی به طور دائمی و مستمر در قانون مدیریت مقرر شود که هرنوع افزایش حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان شاغل درهر زمان عینا به بازنشسته های مشابه به لحاظ افزایش های سالانه پرداخت شود.(گروهی از کارشناسان قانون مدیریت خدمات کشوری)

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment