فاضل: منابع انسانی ، سرمایه اصلی آموزش و پرورش هستند

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش درگردهمایی مدیران هسته گزینش گفت: ارتقای آگاهی گزینشگران درجذب نیروی انسانی توانمند بسیار ضروری است .

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، محمد فاضل در گردهمایی مدیران هسته های گزینش آموزش و پرورش سراسرکشور که در مشهد برگزار شد ، اظهار کرد : هدایت و شناسایی منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش ، به عنوان سرمایه های اصلی آموزش و پرورش برعهده هسته های گزینش است.

وی بر لزوم همکاری واحدهای مختلف آموزش و پرورش در جهت حفظ سرمایه های انسانی تاکید کرد و افزود : با کارگیزی شیوه های مناسب در امر گزینش ، استفاده و به کارگیری فناوری و تجهیزات روز آمد در پاسخگویی و پرهیز از افراط و تفریط باید سرلوحه کارگزینشگران آموزش و پرورش قرار گیرد.
 
مشاور وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر رعایت حقوق افراد و پرهیز از اعمال نظرهای شخصی ، تصریح کرد : ارتقای آگاهی گزینشگران درجذب نیروی انسانی توانمند بسیار ضروری است .

Related posts

Leave a Comment