بهره برداری 20 پروژه آموزشی در ابتدای مهرماه سال جاری در استان قم

خبرگزاری فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، محسن پورگلیان با بیان اینکه در میان شاخص‌های کیفی مهم‌ترین شاخص مربوط به شاخص اشغال فضای فیزیکی مدارس است اظهارکرد: این عدد به‌صورت متوسط کشوری 1/1 است که این ضریب در استان قم 1/52 درصد است و با توجه به دو نوبت بودن 10 درصد مدارس در استان قم پیشنهاد این است که از توان بخش غیردولتی استفاده شود.

 

Related posts

Leave a Comment