خانه / فلسفه موفقيت در زندگي

فلسفه موفقيت در زندگي

پيوسته اين پرسش در جامعه انساني مطرح بوده و هست كه علت موفقيت و پيشرفت چشمگير بعضي انسانها در چيست و در مقابل چرا بسياري از انسانها مشكلات عديده اي را در زندگي خود پيش رو دارند؟ اينكه شرايط براي برخي روز به روز پيچيده تر مي شود اما براي بعضي چنين نيست، به چه عامل يا عواملي بسته است.

پژوهشگران علوم اجتماعي با بررسي و انجام مطالعات گوناگون، در پاسخ به چنين پرسشهايي، از شاخص هاي مهمي چون اصول موفقيت نام مي برند و دانشمندان بر اين اعتقادند كه افراد موفق، انسانهايي هستند كه با پرورش ويژگيهايي چون هدفمند بودن، مشاركت پذيري، توانايي ايجاد ارتباط با ديگران، انضباط، ميل به موفقيت، سودآوري و اعتقادات دروني، پيوسته موجب پيشرفت در زندگي خود و درنتيجه جامعه و سازماني كه در آن زندگي و كار مي كنند، مي شوند.

در اين باره آقاي دكتر محمود رضا چراغعلي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در خانه مديران سازمان مديريت صنعتي، پيرامون فلسفه موفقيت در زندگي، سخناني ايراد كرد.

وي در جمع مديران اجرايي سازمانها چنين گفت: نقطه آغازين اصول و فلسفه موفقيت در زندگي در سال ۱۹۰۸ ميلادي بوده است. آن زمان آقاي اندرو كارنگي در آمريكا كه استراليايي و مردي ثروتمند بود از دانشجويي به نام ناپلئون هيل خواست تا طي ۲۰ سال دست به تحقيقاتي بزند و اصول اوليه و مهم موفقيت را بيابد. هيل كه خود علاقه بسياري به انجام چنين تحقيقاتي داشت با درنظر گرفتن يك جامعه آماري ۵۰۰ نفره و مشاغل گوناگون اين جامعه آماري، شروع به تحقيق و مصاحبه هاي بسيار كرد. حاصل اين تحقيق كتابي بود با نام فلسفه موفقيت كه در سال ۱۹۲۸ به چاپ رسيد.

در سال ۱۹۸۸ يعني ۶۰ سال بعد، بنياد ناپلئون هيل اصول مهم موفقيت در زندگي كه در آن كتاب مطرح شده بود را دوباره موردآزمايش قرار دارد و به اين نتيجه رسيد كه در اين اصول بعد از گذشت ۶ دهه، هيچ تغييري صورت نگرفته است.
آقاي هيل در كتاب خود ۱۷ اصل را براي موفقيت (زندگي يا شغل) قائل شده و آنها را در پنج گروه اصلي زير تقسيم كرده بود:
۱ – اصول نگرشي (ATTITUDINAL)
۲ – اصول فردي (PERSONAL)
۳ – اصول ذهني و فكري (INTELLECTUAL)
۴ – اصول مشاركتي (FRATERNAL)
۵ – اصول معنوي (SPIRITUAL)
وي طي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه مي توان هفده اصل را براي موفقيت درقالب پنج گروه بالا قائل شد كه موجب توفيق فرد در زندگــي و شغل مي شود. آنها را در زير با هم مي خوانيم:
۱ – اصول نگرشي ATTITUDINAL
مثبت انديشي POSITIVE MENTAL ATTITUDE
قاطعيت در هدفDEFINITENESS OF PURPOSE
تلاش قبل از دسترسي به هدف GOING THE EXTRA MILE
يادگيري از اشتباهات LEARNING FROM DEFEAT
آقاي هيل در سال ۱۹۲۰ طي تحقيقات خود بر موضوع ضمير ناخودآگاه انسان مطالعات عميقي انجام داد. او همچنين درباره تلاش معتقد است، بي ترديد تلاش در رفتار و اعمال انسان براي دستيابي به موفقيت بسيار موثر است اما اگر شخص تلاشگر فاقد روحيه مثبت باشد، آن طـــور كه بايد به هدف خود نمي رســـد. وي همچنين در تحقيقـات خـود پـي برد كه چينــي ها درباره تهديـد و فرصـت جمله اي دارند با اين مضمون كه، چيزي به نام تهديد و شكست وجود ندارد. بلكه همه آن چه هست، فرصت است.
۲ – اصول فردي PERSONAL
خود انگيزه PERSONAL INITIATIVE
انرژي هيجاني (كه از سلامت روحي و جسمي به دست مي آيد) ENTHUSIASM
شخصيت دلنشين (۳۰ خصوصيت دارد مثلاً لباس پوشيدن) PLEASING PERSONALITY
منضبط SELF – DISCIPLINE
مديريت زمان و ثروت BUDGETING TIME /MONEY
سلامتي جسم و ذهن SOUND HEALTH
۳ – اصول ذهني و فكري INTELLECTUAL
تفكر صحيح (فكر منطقي مانند از كل به جز رسيدن يا برعكس) ACCURATE THINKING
تفكر خلاق CREATIVE THINKING
تمركز كنترل شده (بتوانيم روي علاقه خاصي تمركز نماييم) CONTROLLED ATTENTION
۴ – اصول همكاري FRATERNAL
كار تيمي (سازمان هماهنگ) TEAM WORK
تفكر جمعي MASTER MIND
تفكر جمعي زماني اتفاق مي افتد كه افراد در كنار هم هستند و داراي تفكري هماهنگ باشند. به اعتقاد آقاي هيل، هارموني يعني اينكه افراد تمام تضادها و تعارض ميان خود را براي رسيدن به يك نتيجه يكسان كنار مي گذارند.
۵ – اصول عرفاني SPIRITUAL
اعتقاد كاربردي APPLIED FAITH
نيروي جاذبه نامحدود COSMIC HABIT FORCE
بايد بتوان از عادتهاي نامطلوب كه به مرور در انسان بوجود آمده اند، جدا شد.
آقاي دكتر چراغعلي در اين بخش از سخنان خود با طرح سه پرسش اين گونه ادامه داد، آيا اين اصول هفده گانه در اجرا محدوديت فرهنگي دارند يا داراي محدوديتهاي زماني يا سنتي هستند؟ آنچه كه مسلم است اين است كه تا به حال نتايجي از ارتباط ميان اين متغيرها با موفقيت مشاهده نشده است. اما به نظر من اصل نگرش مهمترين اصل براي موفقيت مي باشد اما اصول زير نيز از اهميت ويژه اي برخوردارند:
۱ – تلاش قبل از دسترسي به هدف.
۲ – مثبت انديشي
۳ – قاطعيت در هدف، كه اين هدفها بايد نوشته شده باشند، قابليت دسترسي و محدوديت زماني داشته باشند. آنچه اهميت دارد اين است كه براي موفقيت بايد از يك اصل شروع كرد.
سخنران در پايان سخنان خود به تحقيقاتي كه در ايران درباره اصول بالا آغاز شده است اشاره كرد و گفت،‌اميد است كه طي ماههاي آتي نتايج اين تحقيقات ارائه شود.

امارگیر سایت